Tuesday, 29 September, 2020

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ W.bancrofti  และ B.malayi โดยพบแหล่งชุกชุมอยู่ในพื้นที่ติดชายแดนไทย-เมียนมาร์ พบมากทั้งภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันตกจังหวัดตาก กาญจนบุรี ...

เทคนิคการแพทย์เจ๋ง ผลิตเครื่องมือตรวจเชื้อราผิวหนังใช้เอง ราคาถูกกว่านำเข้าจาก ตปท. 4 เท่า

0
เทคนิคการแพทย์จังหวัดตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่อง Black light blue ใช้วินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (Erythrasma) ใช้งบแค่ 5,000 บาท ประสิทธิภาพทัดเทียมเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคา 20,000 บาท  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทนพญ.บัวเพชร ศรีเพชร นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง กรมการแพทย์ เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์” ว่า โดยปกติแล้วการตรวจวินิจฉัยโรคเชื้อราบนผิวหนัง จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่อง Wood’s lamp มาทำการส่องบริเวณรอยโรค...

เทคนิคการแพทย์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น “RED GIVE”เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริจาคโลหิต

0
ทนพญ.พูนทรัพย์ ศรีพารา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์”วันนี้ (15 ก.ย.) ถึงผลงานวิจัยเรื่อง “RED GIVE”แอปพลิเคชันการบริจาคโลหิตบนมือถือ” ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประเภทนวัตกรรม(สิ่งประดิษฐ์) ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ว่า ที่มาของงานวิจัยนี้ก็คือ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบปัญหาโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางช่วงเวลา ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาโดยการสื่อสารไปยังผู้บริจาคโลหิตผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Line วิทยุ และโทรทัศน์ ทำให้มีผู้บริจาคมาร่วมบริจาคมากขึ้น แต่กลับพบปัญหาอื่น...

เทคนิคการแพทย์ รับ ๕ รางวัลผลงานวิชาการ R๒R ดีเด่น สธ.ประจำปี ๒๕๖๓

0
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลผลงานวิชาการ R๒R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕๕ รางวัล ประกอบด้วยประเภทผลงานปฐมภูมิ จํานวน ๑๒ ผลงาน ประเภทผลงานทุติยภูมิ จำนวน ๙ ผลงาน ประเภทผลงานตติยภูมิ จำนวน ๗ ผลงาน ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหาร...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ออกแนวปฏิบัติใหม่ ( New Normal ) การให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หลังการระบาดของโรค COVID-19

0
ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวกับ “เมดเทคทูเดย์” เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงเรื่องการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หลังการระบาดโรด COVID-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ จึงต้องปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวต่อว่า เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สมาคมฯ จึงได้ออกแนวปฏิบัติใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลังการระบาดของโรค COVID-19  (New Normal Practice...