Monday, 14 October, 2019

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ที่นครสวรรค์

เมื่อวานนี้ (​10 ต.ค.62) นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้  นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2”  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย​ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว   โดยมี น.ส.จริยา หัตถมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ สสจ.นครสวรรค์ และนายณัฏฐ์ณเรศ เรืองแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ...

เทคนิคการแพทย์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น THD เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนประเมินผลตรวจเลือดด้วยตัวเอง

ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน เปิดเผยกับ "เมดเทคทูเดย์" ว่า ตนและทีมงานได้นำผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น Thai Health Dee (THD) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนประเมินสุขภาพของตนเอง ทำให้ประชาชนรับรู้ เฝ้าระวังและตระหนักเรื่องสุขภาพ ที่ได้รับการตรวจเลือดและประเมินสุขภาพตัวเองก่อนที่จะเสี่ยงและป่วยต่อไป โดยเชื่อมโยงด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Health informatics) ของข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ กับ เจ้าของสุขภาพ  และชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เพื่อทำให้ระบบสุขภาพจับต้องได้ ทนพ.วสุอนันต์ กล่าวต่อว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ใช้กรอบแนวคิดการการประยุกต์ใช้...

เก็บตกสภาเทคนิค​การแพทย์​สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ 11-13​ ก.ย.​62

วันที่​ 11 ก.ย. คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาฯ, ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก, ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการ, ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ และ พอ.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา กรรมการสภาฯ เดินทางถึงจังหวัดนราธิวาส ก็เดินทางไปเยี่ยม​ห้องแล็บ ​รพ.ระแงะ​ และ รพ.สต.สะโล ทันที วันที่ ​12 ก.ย. มีการประชุมสัญจรที่ห้องประชุม​ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  มีสมาชิก​เทคนิคการแพทย์​  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม...

ทนพ.ตาพระยา ใช้ PDCA ช่วย รพ.สต.ผ่านมาตรฐานแล็บ

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่ิอวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัย เรื่อง "ผลของการเตรียมความพร้อมต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว" ของ ทนพ. กรณมณีธนา  ปุณณศิริมั่งมี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา  โรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น  ประเภทวาจา (Oral Presentation) สาขาการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ทนพ. กรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี เปิดเผยว่า...

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดสัญจรพบ ทนพ.ภาคใต้

เมื่อวานนี้ (12 กย.) ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ จัดขึ้น มีนักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพ 12 เข้าร่วมจำนวน 121 คน การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะปัญหาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศกับกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี ของบคุลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ และขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา...

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Medtechtoday/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1446155598993254/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Public-Relations-Association-of-Medical-Technology-of-Thailand-121179724629272/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]