Thursday, 19 September, 2019

เก็บตกสภาเทคนิค​การแพทย์​สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ 11-13​ ก.ย.​62

วันที่​ 11 ก.ย. คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาฯ, ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก, ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการ, ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ และ พอ.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา กรรมการสภาฯ เดินทางถึงจังหวัดนราธิวาส ก็เดินทางไปเยี่ยม​ห้องแล็บ ​รพ.ระแงะ​ และ รพ.สต.สะโล ทันที วันที่ ​12 ก.ย. มีการประชุมสัญจรที่ห้องประชุม​ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  มีสมาชิก​เทคนิคการแพทย์​  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม...

ทนพ.ตาพระยา ใช้ PDCA ช่วย รพ.สต.ผ่านมาตรฐานแล็บ

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่ิอวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัย เรื่อง "ผลของการเตรียมความพร้อมต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว" ของ ทนพ. กรณมณีธนา  ปุณณศิริมั่งมี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา  โรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น  ประเภทวาจา (Oral Presentation) สาขาการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ทนพ. กรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี เปิดเผยว่า...

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดสัญจรพบ ทนพ.ภาคใต้

เมื่อวานนี้ (12 กย.) ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ จัดขึ้น มีนักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพ 12 เข้าร่วมจำนวน 121 คน การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะปัญหาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศกับกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี ของบคุลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ และขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา...

สภาเทคนิคการแพทย์จัดสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 4 ภาค เริ่มที่นราธิวาส

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ  4 ภาค ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะปัญหาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศกับกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี ของบคุลากรสายงานเทคนิคการแพทย์  และขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์สู่เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว ในปี 2562 นี้ จะจัดจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคใต้...

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ มอบรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น แก่ นศ.เทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล...