Thursday, 9 July, 2020

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศ 3 รายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ดำเนินโครงการ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาชีพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศในระดับต่าง ๆ โดยจัดให้มีรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ด้านบริหาร และ ด้านบริการ จำนวนรวม 3 รางวัล นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้พิจารณาและมีมติคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านต่าง ๆ...

“เคารพเจตนารมณ์-ไม่ฝืนกระแส” เปิดใจ “รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ” สละสิทธิ์ กก.สภาฯ วาระที่ 6

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 (พ.ศ. 2563-2566) ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อ 18 มีนาคม 2563 ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลายอย่าง ทั้งการนำวิธีการเลือกตั้งผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์มาใช้เป็นครั้งแรก การมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทีม  กลยุทธ์และการผลิตสื่อหาเสียงที่สร้างสีสันและความน่าสนใจได้ไม่น้อย รวมไปถึงผลการเลือกตั้ง ที่เกิดปรากฎการณ์ “แลนด์สไลด์” อย่างเหนือความคาดหมาย เดิมมีการคาดหมายกันว่า “ทีมรวมพลังปฏิรูป” ที่มี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นหัวหน้าทีม น่าจะสามารถพาลูกทีมเข้ามาได้หลายคน  แต่สุดท้ายแล้วกลับมีเฉพาะ รศ.ยุพา เพียงคนเดียวของทีมเท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา  ซึ่งต่อมา รศ.ยุพา ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์การเป็นกรรมการสภาฯ วาระที่ 6 ต่อประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ทำให้ต้องเลื่อน ทนพ.นิทัศน์...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ระดมเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ปูพรมค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ถึงชุมชน

0
เช้าวันนี้ (15 เม.ย.) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active case finding) ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, สปคม. และกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ด้วยการตรวจคัดกรอง และแยกคนติดเชื้อกับคนไม่ติดเชื้อออกจากกันอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน...

แย้มรายชื่อ 7 ปธ.อกก. สภาเทคนิคการแพทย์

0
การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ (วาระ พ.ศ.2563-2566) ผ่านระบบอิเลคโทรนิคส์ด้วย App Zoom เมื่อวานนี้ (8 เม.ย.) โดยมี ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม นอกจากจะมีการเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีรายงานว่า ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนใหม่ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เป็นอุปนายกคนที่ 1 ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ เป็นอุปนายกคนที่ 2 ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์...

“สมชัย เจิดเสริมอนันต์” นายกสภาเทคนิคการแพทย์คนใหม่

0
ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เช้าวันนี้ (8 เม.ย.) มีการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ (วาระ พ.ศ.2563-2566) เป็นครั้งแรก เพื่อเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ที่ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (4) เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่สอง ตำแหน่งละหนึ่งคน และให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์เลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ตำแหน่งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งอื่นได้ตามความจำเป็น  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีรายงานข่าวว่า ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนใหม่ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล...