Saturday, 7 December, 2019

นายกสภาฯ ปาฐกถา “เทคนิคการแพทย์บนเส้นทางจีโนมิกส์ บทบาทใหม่ที่ท้าทาย”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวปาฐกถาเรื่อง “เทคนิคการแพทย์ บนเส้นทางจีโนมิกส์ บทบาทใหม่ที่ท้าทาย” ในการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้น ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจะต้องสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านบริการการแพทย์ด้วยนวัตกรรมของไทย เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นจากสังคมสูงอายุ ทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อไปสู่การเป็นผู้นำบริการการแพทย์ที่ครบวงจร โดยนำการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics Medicine ) มาใช้ ทั้งนี้เพราะปัจจัยความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน  การรักษาแบบเดิมไม่ตอบสนองต่อผู้ป่วยบางส่วน จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น...

สปสช. เตรียมเลือก กก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ (สมัยวาระพ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) โดยกลุ่มผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและกลุ่มผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สปสช. จะจัดให้มีการคัดเลือกสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่ง สปสช.เขตจะจัดประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ๓ วิชาชีพ ประกอบด้วย การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม และประกอบโรคศิลปะ ๗ สาขาประกอบด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และให้รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ 7 วิชาชีพสุขภาพ จับมือ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยนายกสภาวิชาชีพสุขภาพ 7 วิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ได้ร่วมกันเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ย้ำ ทนพ. ต้องปรับตัวรับ “จีโนมิกส์”

รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงบทบาทสภาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562(Thailand LA Forum 2019)  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี ว่าสภาเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาชีพ การกำหนดมาตรฐานประกอบวิชาชีพ และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามนโยบายระดับประเทศ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของวิชาการและเทคโนโลยี...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐาห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) ที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้น ณ อิมแพ็ก ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน ศกนี้ และมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาล สำนัก สถาบัน หน่วยงาน ต่างๆ...

[/tdc_zone]