นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมออกแบบระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

0
174

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย” ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และออกแบบระบบเฝ้าระวังการดื้อยาแบบบูรณาการ ระหว่าง คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหาร ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทย ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล และความรู้ทางห้องปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง ในการเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ แบบองค์รวม และเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียวขึ้น โดยมีนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นอนุกรรมการด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here