สธ.คลอดระเบียบ ให้องค์กรภาคประชาสังคมตรวจเอดส์-ซิฟิลิส ได้

0
380

เมื่อวันที 18 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ระเบียบดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ให้องค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินงานหรือให้บริการ ด้านเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน หรือหนองในเทียม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ โดยการให้บริการปรึกษาก่อนหรือหลังการตรวจ และบริการปรึกษาทางเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เพื่อหาการติดเชื้อ การเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ การตรวจหาการติดเชื้อโดยชุดตรวจแบบง่ายและรู้ผลเร็ว รวมทั้งการอ่านผลและรายงานผล

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ จะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และจะทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/155/T_0007.PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here