สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ มอบทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย

0
269

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการสมาคมฯ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองด้านการวิจัยโดยการสร้างและพัฒนาสมาชิกให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ไปสู่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ (1) Investigating synergistic antimicrobial effect of Carbapenems and Silver nanopartiples against carbapenems-resistance Enterobacteriaceae (CRE) (2) การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด (3) Generation of self-differentiated monocytes-derived dendritic cells expressing folate receptor alpha for  activation of effector T lymphocytes against breast cancer cells (4) การตรวจ Glycate hemoglobin ด้วยหลักการ capillary electrophoresis มีประโยชน์ในการตรวจพบฮีโมโกลบินผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวาน และ (5) การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้แลบอย่างสมเหตุผของ รพ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560-2561 ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนโครงการวิจัยแบบเหมาจ่ายในอัตราโครงการละไม่เกิน 25,000 บาท จำนวนไม่เกินห้าโครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 125,000 บาทต่อปี โดยสามารถเบิกจ่ายได้ทันทีหลังทำสัญญารับทุน

โอกาสนี้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายให้แก่นักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ Research methodology for MT: Research types, Questions and Designs, Basic statistics for MT research, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการเผยแพร่ผลงานและสิทธิบัตรการวิจัย ด้วย

ชมภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amtt.org/content/view/327

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here