เทคนิคการแพทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พะเยา

0
191

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายมณฑล สงวนเสริมศรี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจาก นายมณฑล สงวนเสริมศรี ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ลับ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสุภกร พงศบางโพธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22

ต่อมา มีการแต่งตั้ง ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 41 เป็นรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 20 เป็นคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here