สภาเทคนิคการแพทย์ ทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับ “หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร”

0
401

สภาเทคนิคการแพทย์ นำร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ พ.ศ. …. ออกเผยแพร่เมื่อวานนี้ (4 กรกฎาคม 2562) เพื่อขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

โดยร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้มีการออก “วุฒิบัตร” และ/หรือ “หนังสืออนุมัติ” แสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  โดยวุฒิบัตรจะออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาใดสาขาหนึ่ง ส่วนหนังสืออนุมัติ จะออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรตามร่างข้อบังคับดังกล่าว มี 9 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต, โลหิตวิทยา,จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก,เคมีคลินิก, จุลชีววิทยาคลินิก, ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก, ปรสิตวิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mtcouncil.org/site/content/view/1213?fbclid=IwAR2FoMiX_AAXc91RrhpVjZeBXuaRGz94Fb-pcFBfmddLbVD_p_z2is2V0KQ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here