มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ มอบรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น แก่ นศ.เทคนิคการแพทย์

0
442

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา

ภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “ต้นแบบการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิต” โดยนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลและในโอกาสเดียวกันได้มีเสวนาพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัย Gen Z” โดยรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมพิธี

โดยในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่นางสาวอุดมพร จันทร์บุญ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่นายวชิรธร โสมเขียว นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวณัฐพร จันทิหล้า นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคนดี มีคุณธรรม ให้แก่สังคมและวงการเทคนิคการแพทย์มาเป็นเวลาหลายปี โดยร่วมมือเป็นเครือข่ายกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการคัดเลือกนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันผลิตทั่วประเทศ ที่ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่สังคมและเยาวชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 6 ข้อหลัก คือ การนำคุณธรรมความซื่อตรงในการดำรงชีวิตจนเป็นที่ยอมรับรวมถึงสามารถส่งต่อแนวคิดความซื่อตรงให้ผู้อื่น การมีวินัยรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองการมีจิตสาธารณะ การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและประหยัดอดออม การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นในการนำวิชาชีพไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชน

ที่มา : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านข่าวต้นฉบับ และชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://mahidol.ac.th/th/2019/mt/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here