“รศ.ดร.นันทรัตน์” รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.ข.-ดร.ณัฐปคัลภ์ “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ”คณะเทคนิคการแพทย์

0
126

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 ที่ผ่านมา ในงานคืนสู่เหย้า เรารัก ม.ข. 2562 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์” แก่ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมกันนี้สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” แก่ ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ และ กภ.อาทิตยา ชมพูนิมิต นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาเอก จากThe University of Leads, United Kingdom เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นคณะทำงานและเลขานุการโครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี สปป.ลาว อนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เคยรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเยี่ยม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญต่างๆ ทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิชาชีพ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติด้านวิชาการและการบริการวิชาการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จนได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศของคณะเทคนิคการแพทย์ ด้วยความอุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นศิษย์เก่าที่ให้ความสำคัญในกิจกรรมของศิษย์เก่าในระดับคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นแบบอย่างที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี

สำหรับ ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา พยาธิวิทยาคลินิก จากโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตรการแพทย์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา) จากวิทยาลัยครูเลยวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารสาธารณสุข) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประสบการณ์การทำงาน เป็นรองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ และประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 – 2563  คณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการตรวจรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9  คณะกรรมการพัฒนารูปแบบและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์สสจ.ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จังหวัดชัยภูมิคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ และเป็นอาจารย์พิเศษในหลายสถาบัน

ขอบคุณ ภาพประกอบข่าวจาก https://twitter.com/KhonKaenLetsGo/status/607894015690698753 และ FB นิทัศน์ น้อยจันอัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here