ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

0
600

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย

ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย  ที่ให้ถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นกิจที่หนึ่ง  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  นั่นคือ ต้องมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย  โดยเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นหัวใจสำคัญ  ขณะเดียวกัน ก็ควรเคารพสิทธิผู้ป่วย  และคำนึงถึงความเท่าเทียมกันทางสังคมโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  เพศ เศรษฐฐานะและลัทธิการเมือง

เพื่อประโยชน์สุขของผู้ป่วย  และผดุงกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในทรรศนะของผู้เขียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน  ควรมีความมุ่งมั่น 10 ประการ ดังต่อไปนี้

1.มุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคการแพทย์ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ตนมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างเต็มที่  และมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพิ่มเติม  พยายามรักษามาตรฐานด้านวิชาการและการให้บริการที่มีคุณภาพ  มีการฝึกทักษะและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  แสวงหาองค์ความรู้ใหม่  นำมาทบทวน ศึกษา และประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตนอย่างเหมาะสม  เพื่อที่จะสามารถมองปัญหาสุขภาพอย่างรอบด้านและเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในหลายๆ มิติได้

2.มุ่งมั่นรักษามาตรฐานวิชาชีพและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอ

เทคนิคการแพทย์ต้องอุทิศตนให้กับการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ตื่นตัวกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ทันโรค ทันเวลา โดยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนเป็นเดิมพัน

3.มุ่งมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการรายงานผลตรวจวิเคราะห์

เทคนิคการแพทย์ต้องรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างซื่อสัตย์  ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ตนเองได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วอย่างสมบูรณ์  ไม่ดัดแปลง แก้ไข หรือออกรายงานผลโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์  รวมไปถึงการไม่ออกรายงานผลหรือให้คำรับรองอันเป็นเท็จด้วย

4.มุ่งมั่นในการคิดค้น ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

ปัจจุบันสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่เคยมีใช้กันอยู่ อาจไม่พอเพียงหรือไม่มีประสิทธิภาพพอ  จำเป็นที่เทคนิคการแพทย์จะต้องมุ่งมั่นคิดค้น ศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ  ซึ่งจะเป็นผลต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศในภาพรวม

5.มุ่งมั่นในการเคารพสิทธิผู้ป่วยและการรักษาความลับของผู้ป่วย

สิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับบริการสุขภาพควรได้รับการปกป้อง  เทคนิคการแพทย์จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจน เพื่อให้ตัดสินใจให้การยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน  รวมถึงการรักษาความลับของผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงกรณีผู้ป่วยไม่สามารถปกป้องตัวเองได้และต้องมีญาติเป็นผู้ทำการแทนหรือมีตัวแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

6.มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทคนิคการแพทย์กับผู้ป่วย นำไปสู่การยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ป่วยที่มีต่อเทคนิคการแพทย์ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  อันจะนำไปสู่ความศรัทธาและเชื่อมั่นในเทคนิคการแพทย์ต่อไป  เทคนิคการแพทย์จึงควรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยเยี่ยงมนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกัน  มิใช่การปฏิบัติงานแบบหุ่นยุนต์ ที่ไร้จิตวิญญาณ

7.มุ่งมั่นในการคำนึงถึงความคุ้มค่า และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย

เทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในคลินิกเทคนิคการแพทย์ นอกจากจะดำเนินการสนองตอบตามความต้องการของผู้ป่วยแล้ว  จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประกอบด้วย  พึงหลีกเลี่ยงการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่จำเป็น หรือไม่คุ้มค่า เพราะผลการตรวจที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ล้วนก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ  รวมถึงจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการชักจูง หรือหลอกลวงให้เกิดการเข้าใจผิดต่อสาระสำคัญของการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ด้วย ทั้งนี้พึงระลึกอยู่เสมอว่า เทคนิคการแพทย์ จะต้องไม่สร้างความร่ำรวยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือความไม่รู้ของผู้คน

8.มุ่งมั่นแสดงให้เห็นการปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

เทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทจำหน่ายน้ำยา อุปกรณ์การแพทย์ หรือบริษัทประกันภัย มีโอกาสถูกท้าทายจากผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ง่าย  เทคนิคการแพทย์จึงต้องมีความจริงใจในการแสดงให้สังคมเห็นว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในระหว่างการปฏิบัติงานเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเรียกรับผลประโยชน์อันไม่ควรได้  เพื่อการสั่งซื้อน้ำยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่า

9.มุ่งมั่นรักษา ส่งเสริม ภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  ที่บุคคลทั่วไปให้การยกย่อง นับถือ จึงต้องมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เหมาะสมในสังคม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่แสดงอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่น  ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  รวมทั้งพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันของเทคนิคการแพทย์ด้วยกันเอง  ไม่ดูหมิ่น ทับถม ให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งกัน

10.มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ อย่างประสานสอดคล้องกัน

การดูแลรักษาผู้ป่วยรายหนึ่งๆ จำเป็นต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพหลายสาขามาทำงานร่วมกัน เทคนิคการแพทย์จึงต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ อย่างประสานสอดคล้องกัน เพือช่วยให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือความทุกข์ทรมาน และต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยยึดเอาประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

หากเทคนิคการแพทย์ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทั้ง 10ประการที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ก็เชื่อมั่นได้ว่า เราจะสร้างการยอมรับ และช่วยกันรักษาศักดิ์ศรีของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของเรา ให้ทัดเทียมกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ ได้  เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การเป็นที่รัก ศรัทธา และอยู่ในหัวใจของประชาชน

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here