นายกสภาเทคนิคการแพทย์ คาดหวัง 7 บทบาท ทนพ.สนับสนุนนโยบาย สธ.

0
672

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวในการเสวนาเรื่อง “บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้น เมื่อวานนี้ (๑๓ ม.ค.๖๓) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ มีจำนวน ๑๙,๐๕๕ ราย ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเป็นปัจจุบัน ๑๕,๒๗๗ ราย อยู่ในระบบบริการสุขภาพ ภาครัฐ ๕,๒๓๒ ราย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๔,๔๔๕ ราย กรมกองอื่นๆ 787 รายและภาคเอกชน ๒,๐๒๙ ราย โดยบทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์ในการสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ ที่ รมว.สธ.ให้นโยบายไว้ได้แก่

๑.การเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านเทคนิคการแพทย์ และการเพิ่มศักยภาพคลินิกเทคนิคการแพทย์ เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยของบริการด้านเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ๕๙๒ แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ ๗๔ แห่ง ต่างจังหวัด ๕๒๑ แห่ง กระจายอยู่ใน ๒๒๖ อำเภอ ซึ่งน่าจะสนองนโยบายลดความแออัด ลดการรอคอยบริการด้านเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐตามนโยบาย รมว.สธ.ได้

๒.การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย และเตรียมรับสังคมสูงวัย นักเทคนิคการแพทย์ควรมีบทบาทในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคและอาการทางคลินิค เพื่อใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครอง สุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ร่วมกับสหวิชาชีพรวมทั้งร่วมปฏิบัติงานยกระดับ รพ.สต.ให้มีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิมากขึ้น

๓.การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ คัดกรองโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และจัดการเชื้อดื้อยา เช่น การตรวจคัดกรองวัณโรค มาลาเรีย เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบ ในกลุ่มเสี่ยง และการจัดการเชื้อดื้อยา

๔.การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์จะต้องมีบทบาท ในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับจีโนมส์ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างแม่นยำ(Precision Medicine) รวมทั้งบทบาทในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ (Innovation Research) เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนบทบาทในด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (Invitro Fertilization)

๕. การพัฒนาศักยภาพงานบริการโลหิตที่ปลอดภัย ทันเวลา ลดการสูญเปล่า และการใช้เลือดที่เหมาะสม ด้วยเครือข่ายระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการสนับสนุน service plan สาขาต่างๆ

๖.การพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) ด้วยการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสาร

๗.การพัฒนาการบริหารจัดการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ลดการสูญเปล่า (Smart Lab Smart Use)

ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์มุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาการบริการด้านเทคนิคการแพทย์ สู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here