สธ.เปิดเวที ถกรูปแบบลดความแออัดของบริการด้านเทคนิคการแพทย์

1
729

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประสานงานด้านเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในวันที่ ๑๓ มกราคม๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนซัน กรุงเทพมหานคร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและการลดความแออัดของบริการสุขภาพ” เพื่อมอบนโยบาย แนวทางและสร้างความร่วมมือกับบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวจะมีการเสวนา เรื่อง “บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ” โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานสภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และรองเลขาธิการ สปสช  และการเสวนา เรื่อง “รูปแบบลดความแออัดของบริการด้านเทคนิคการแพทย์” โดย แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รวมทั้งการอภิปราย “เรื่องเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของเขตบริการสุขภาพ” โดย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ รพศ./รพท. และ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย

ในการนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยกรมวิทยศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารของผู้เข้าประชุม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัด

 

1 COMMENT

  1. รพสต ต้องมีเทคนิคการแพทย์เชิงรุก จึงจะลดในรพใหญ่
    ผป ตรวจที่แลบคลินิค นำผลมาใช้ได้ เพราะหน่วยบริก
    าร ต้องมี LA หรือ iso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here