สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ชูคลินิกแล็บ หนุนนโยบายลดความแออัด เจาะ-ตรวจเลือด

0
1133

ปี 2564 สมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางในการประสานภาคเอกชน ในการขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทุกระบบ และให้การสนับสนุนคลินิกเทคนิคการแพทย์ขอการรับรองคุณภาพ และในปี 2565 จะพัฒนาระบบงานคลินิกเทคนิคการแพทย์ภาคเอกชน ให้เป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งของระบบ Health Informatics ของประเทศด้านห้องปฏิบัติการ

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวถึงบทบาทสมาคมฯ ในการสนับสนุนนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่า ยเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ว่า นโยบายลดการแออัด การรอคอยในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะงานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ ที่มีปัญหาความแออัดและรอคอยตั้งแต่เจาะเลือดจนถึงการรายงานผลการตรวจ ใช้เวลารอคอยมากที่สุด สธ.จึงตั้งเป้าหมายที่จะลดเวลารอคอย ลดจำนวนผู้รอรับบริการทางห้องปฏิบัติการลง และสร้างความพึงพอใจให้สูงขึ้น

ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวต่อไปว่า สมาคมฯ ได้เสนอแนะรูปแบบการทำงานตามนโยบายดังกล่าว โดยจะเป็นรูปแบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้ารับการเจาะเลือดได้ที่ รพ.สต. หรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน รวมถึงคลินิกเทคนิคการแพทย์ แล้วนำส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ รพ. หรือตรวจวิเคราะห์ทีคลินิกเทคนิคการแพทย์ แล้วส่งผลมายังโรงพยาบาล ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology) ร่วมกัน

สำหรับแนวทางดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดความแออัดด้านบริการเทคนิคการแพทย์นั้น ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2563 สมาคมฯ จะเสนอชื่อเครือข่ายคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต เป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความพร้อมในการเป็นเครือข่ายของ รพ. และมีผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฟื้นฟูด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้กระทรวงสาธารณสุข ส่วนในปี 2564 สมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางในการประสานภาคเอกชน ในการขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทุกระบบ และให้การสนับสนุนคลินิกเทคนิคการแพทย์ขอการรับรองคุณภาพ และในปี 2565 จะพัฒนาระบบงานคลินิกเทคนิคการแพทย์ภาคเอกชน ให้เป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งของระบบ Health Informatics ของประเทศด้านห้องปฏิบัติการ

“สมาคมฯ คาดหวังว่า การพัฒนาระบบบริการเทคนิคการแพทย์ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จะทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการในคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการรอผลตรวจวิเคราะห์ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในภาพรวม” ดร.ทนพญ.สลักจิตกล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here