สหเวชฯ มวล.รับรางวัล BEST PRACTICE AWARDS 2020

0
184

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนสำนักวิชาฯ เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2020” ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง เปิดเผยว่า สำนักวิชาฯ มีพันธกิจหลักในการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนและสังคม โดยให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล-โรบินสัน จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้บริการวิชาการในการดูแลสุขภาพร่วมกับชุมชนบ้านต้นเรียบ ชุมชนบ้านในถุ้ง ชุมชนวลัยลักษณ์พัฒนา และชุมชนบ้านท่าสูงบน โดยการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนการให้บริการด้านสุขภาพและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ความต้องการของชุมชน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพแก่เด็กและผู้สูงอายุ จนผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวต่ออีกว่า สำนักวิชาฯ ยังให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการวิจัยนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยความร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยและบริการวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสำนักวิชาฯ  ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนด้าน สุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ อาทิ โครงการสหเวชศาสตร์มหกรรมเพื่อสุขภาพ “เดินวิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบครบองค์รวม ที่ดูแลประชาชนทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ สำนักวิชาฯ ยังได้บูรณาการ กิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตคุณธรรม ให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และมีจิตบริการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here