เทคนิคการแพทย์ เตรียมความพร้อมให้บริการ Precision Medicine

0
914

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวในการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการ Precision Medicine” ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า เหตุผลสำคัญที่เป็นแนวคิดในการนำ Precision Medicine มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็คือปัจจัยความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน  การรักษาแบบเดิมที่ใช้ค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มใหญ่มาเป็นทิศทางในดูแลรักษา โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมากมาศึกษาทั้งอาการ การรักษาและผลการรักษาที่ได้มาเป็นแนวทาง เริ่มไม่ตอบสนองต่อคนบางส่วน จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น การนำปัจจัยทางด้านพันธุกรรม(genes) การใช้ชีวิต(lifestyle) และสิ่งแวดล้อม (environment) ของผู้ป่วยมาประกอบ เพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา รวมถึงป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มีความจำเพาะและแม่นยำในแต่ละบุคคลมากกว่า

รศ.ยุพา กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจะต้องสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านบริการการแพทย์ด้วยนวัตกรรมของไทย เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นจากสังคมสูงอายุ ทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อไปสู่การเป็นผู้นำบริการการแพทย์ที่ครบวงจร Precision Medicine เป็นส่วนหนึ่งของความความเชี่ยวชาญชั้นสูงของการบริการการแพทย์ด้วยนวัตกรรม  ซึ่งมีการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics Medicine ) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand พ.ศ.2563-2567) ได้กำหนดมาตรการที่สำคัญ คือการวิจัยศึกษา สาเหตุ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค พัฒนาการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคแบบ Genomics ใน 5 กลุ่มหลักคือ Cancer, Infectious diseases, Non-communicable diseases, Undiagnosed and rare disease และ Pharmacogenomics (เภสัชพันธุศาสตร์)

รศ.ยุพา กล่าวต่อไปว่า Precision Medicine ใช้ข้อมูลทางด้านพันธุกรรม (Gene) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทคนิคการแพทย์ จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ อาทิเช่น การหาความผิดปกติของยีนทุกยีนบนสาย DNA โดยใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing,  การตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมของก้อนมะเร็งเพื่อค้นหาว่ามีการทำงานของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างไร ทำให้แพทย์เลือกยาเพื่อเข้าไปยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลง การทำงานของเซลล์ที่ผิดปกตินั้นได้อย่างจำเพาะ มีประสิทธิภาพ (Targeted    Therapy), การศึกษาความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมในกลุ่ม Non-communicable diseases ร่วมกับการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาสู่การส่งเสริมสุขภาพ ปรับวิถีชีวิต ป้องกันการเกิดโรค หรือลดความรุนแรง, การตรวจหา Genomes ของเชื้อจุลชีพและผู้ป่วยในกลุ่ม Infectious diseases จะช่วยให้การตรวจหาเชื้อก่อโรค และการรักษา เป็นไปอย่างรวดเร็วและจำเพาะยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลพันธุกรรมที่ได้ เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ด้านระบาดวิทยา, การตรวจก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองค้นหาความผิดปกติของยีนด้อย ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  และการศึกษาทางพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ หรือการตอบสนองต่อยา เป็นต้น

โอกาสนี้ รศ.ยุพา ยังได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสภาเทคนิคการแพทย์ในเรื่อง Precision Medicine ว่า สภาฯ ได้นำเสนอความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ 30 เม.ย.61 นอกจากความร่วยมมือการพัฒนาเครือข่ายงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คุ้มทุน โดยการสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว  ยังมีความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัย การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Precision Medicine ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการบริการสุขภาพประชาชน ตามนโยบาย Thailand/MOPH 4.0 และได้นำเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 พ.ค.61 เช่นกัน

“เรื่องหลักสูตรเฉพาะทาง Precision Medicine นั้น สถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ 3 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มข. คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกัน พิจารณาหลักสูตร Precision Medicine 16 หน่วยกิต  เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 62 เพื่อเสนอสภาเทคนิคการแพทย์และกระทรวงอุดมศึกษาแล้ว ซึ่งคาดว่าการอบรมหลักสูตรนี้ คงดำเนินการได้ในปี 2563” รศ.ยุพา กล่าว และว่า นอกจากนี้ สภาฯ ยังได้เสนอแนะให้สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เพิ่มรายวิชา Precision Medicine และ In vitro Fertilization ในหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ อีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here