นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ 7 วิชาชีพสุขภาพ จับมือ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา”

0
433

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยนายกสภาวิชาชีพสุขภาพ 7 วิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ได้ร่วมกันเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สภาวิชาชีพสุขภาพ องค์กรต่างประเทศ อาทิ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย มูลนิธิไชน่าเมดิคัลบอร์ด องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ Better Health Program จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 25–26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

การประชุมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเข้าร่วมประชุมชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 550 คน

ในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ เดวิด กอร์ดอน ประธานสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME) กล่าวถึงการกำหนดการรับรองคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาในระดับสากล และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสุขภาพในปัจจุบัน”

ด้าน ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 ที่ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2570) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและเพื่อรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามมติของสหประชาชาติ พ.ศ.2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพที่เป็นพลวัตการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกันของทุกสาขาวิชาชีพ เชื่อมโยงกับคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษาโรค มุ่งสู่การเกิดกลไก การพัฒนาระบบบริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเป็นระบบในอนาคต

โอกาสนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของสภาเทคนิคการแพทย์ ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อที่ประชุมว่า “สภาเทคนิค​การแพทย์​มุ่งมั่น​ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์​คุณภาพ​ โดยความร่วมมือของสถาบันและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​ ด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา​ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ​ ตั้งแต่ปฐมภูมิถึงตติยภูมิเพื่อสุขภาวะของประชาชนและความสุขของบุคลากร”

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพจาก http://www.btripnews.net/?p=47661

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here