เปิดแล้ว 12 รายชื่อ อกกต.เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

0
329

เมื่อคืนนี้ (30 ม.ค.) คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2563-2566 (อกกต.) ได้ส่งข้อความผ่านระบบอัตโนมัติถึงสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งเรื่องกำหนดการเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกวิธีลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ การลงคะแนนผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ หรือ ลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์ คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ ข้อความที่ส่งถึงสมาชิกดังกล่าว ได้แนบคำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563-2566 ซึ่งปรากฏรายชื่อ อกกต. จำนวน 12 คน มาด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ อกกต.เคยมีมติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่คำสั่งฉบับนี้ จนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกในวงกว้างมาแล้ว

สำหรับ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2563-2566 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. รศ.ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  ประธาน
2. ศ.ดร.ทนพฉัตรเฉลิม อิศรางกูรณ อยุธยา อนุกรรมการ
3. รศ.ทนพญอิสยา จันทรีวิทยานุชิต อนุกรรมการ
4. ทนพญ.วรางคณา  อ่อนทรวง  อนุกรรมการ
5. ทนพญ.สุพรรณี  อัครเอกฒาลิน  อนุกรรมการ
6. ทนพญ.กฤตญา ลือชานิมิตจิต   อนุกรรมการ
7. นางวารุณี สุรนิวงศ์  อนุกรรมการ
8. ทนพ.มนต์ชัย  เกตุรังษี  อนุกรรมการ
9. ดร.ทนพ.ประสงค์ แคน้ำ อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเตือนใจ พันชนะ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาววัชรี คิดขยัน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวอรพรรณ วิไลรัตน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 14(4) ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นตันไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here