Friday, 23 August, 2019

สภาเทคนิคการแพทย์ ทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับ “หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร”

สภาเทคนิคการแพทย์ นำร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ พ.ศ. .... ออกเผยแพร่เมื่อวานนี้ (4 กรกฎาคม 2562) เพื่อขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้มีการออก “วุฒิบัตร” และ/หรือ “หนังสืออนุมัติ” แสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  โดยวุฒิบัตรจะออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาใดสาขาหนึ่ง ส่วนหนังสืออนุมัติ จะออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรตามร่างข้อบังคับดังกล่าว มี 9 สาขา คือ...

เทคนิคการแพทย์ ขยับตัวรับ Genomics Thailand

สภาเทคนิคการแพทย์​ และสภาคณบดี​สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ​พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง​ Precision​Medicine เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย์ สนองนโยบาย​ Genomics​ Thailand เช้าวันนี้ (28 มิย.62) สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระบุว่า ปัจจุบัน วิชาชีพเทคนิคการแพทย์กำลังมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology)  โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านการศึกษาพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีการหารหัสพันธุกรรม ทำให้สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมมนุษย์ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สารนายกสภาฯ ระบุต่อไปว่า ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อประกอบ...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ มอบ 1 แสน ช่วยผู้ป่วยเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้นำเงินที่คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันบริจาคในงานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 จำนวน 100,000 บาท ไปมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายนของทุกปี) ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ มอบทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการสมาคมฯ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองด้านการวิจัยโดยการสร้างและพัฒนาสมาชิกให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ไปสู่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ (1) Investigating synergistic antimicrobial effect of Carbapenems and Silver...

สธ.คลอดระเบียบ ให้องค์กรภาคประชาสังคมตรวจเอดส์-ซิฟิลิส ได้

เมื่อวันที 18 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ระเบียบดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ให้องค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินงานหรือให้บริการ ด้านเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน หรือหนองในเทียม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ โดยการให้บริการปรึกษาก่อนหรือหลังการตรวจ และบริการปรึกษาทางเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง...