Tuesday, 11 August, 2020

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ออกแนวปฏิบัติใหม่ ( New Normal ) การให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หลังการระบาดของโรค COVID-19

0
ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวกับ “เมดเทคทูเดย์” เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงเรื่องการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หลังการระบาดโรด COVID-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ จึงต้องปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวต่อว่า เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สมาคมฯ จึงได้ออกแนวปฏิบัติใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลังการระบาดของโรค COVID-19  (New Normal Practice...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ แท็คทีม รพศ./รพท.ดันตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ”ทุก รพ.

0
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้ครบใน รพศ./รพท. ซึ่งมีภาระงานที่ชัดเจน ทั้งนี้...

ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กสธ. ระดมสมอง New normal ด้านแล็บ 27-28 สค.นี้

0
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะทำงานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ (แล็บ)  เพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกจังหวัดมีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อ Covid-19  รองรับการเปิดเมืองระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งอาจมีการระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการควบคุมโรคจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถ้าห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19  โดยวิธี Real-time RT PCR ได้ทุกจังหวัด ปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มากกว่า  40 แห่งสามารถตรวจหาเชื้อ...

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศ 3 รายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ดำเนินโครงการ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาชีพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศในระดับต่าง ๆ โดยจัดให้มีรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ด้านบริหาร และ ด้านบริการ จำนวนรวม 3 รางวัล นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้พิจารณาและมีมติคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านต่าง ๆ...

“เคารพเจตนารมณ์-ไม่ฝืนกระแส” เปิดใจ “รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ” สละสิทธิ์ กก.สภาฯ วาระที่ 6

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 (พ.ศ. 2563-2566) ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อ 18 มีนาคม 2563 ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลายอย่าง ทั้งการนำวิธีการเลือกตั้งผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์มาใช้เป็นครั้งแรก การมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทีม  กลยุทธ์และการผลิตสื่อหาเสียงที่สร้างสีสันและความน่าสนใจได้ไม่น้อย รวมไปถึงผลการเลือกตั้ง ที่เกิดปรากฎการณ์ “แลนด์สไลด์” อย่างเหนือความคาดหมาย เดิมมีการคาดหมายกันว่า “ทีมรวมพลังปฏิรูป” ที่มี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นหัวหน้าทีม น่าจะสามารถพาลูกทีมเข้ามาได้หลายคน  แต่สุดท้ายแล้วกลับมีเฉพาะ รศ.ยุพา เพียงคนเดียวของทีมเท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา  ซึ่งต่อมา รศ.ยุพา ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์การเป็นกรรมการสภาฯ วาระที่ 6 ต่อประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ทำให้ต้องเลื่อน ทนพ.นิทัศน์...