สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
438

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ การเสนอชื่อผู้รับรางวัล สามารถกระทำได้ 3 วิธี คือ เสนอด้วยตนเอง เสนอด้วยบุคคลอื่น และคณะกรรมการสืบค้นหาข้อมูลผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเอง

ทั้งนี้ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ด้านวิชาการ/วิจัย, ด้านบริหาร และด้านบริการ ประกอบด้วยเงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และจัดให้มีพิธีมอบรางวัล  ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือในวาระอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับรางวัล นอกจากจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และเป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เคยต้องโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในคดีความใด ๆ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่เป็นคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในชุดปัจจุบันแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละประเภทของรางวัลด้วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

สำหรับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น สมาคมฯ จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ  นักเทคนิคการแพทย์ไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศที่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคการแพทย์ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือวงการอื่นที่เกี่ยวข้อง    มีผลงานสร้างความเข้มแข็งและส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ได้รับรางวัลยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและอุปนิสัยเป็นที่นิยม มีคุณธรรม มีจริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังได้อุทิศตนให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในความเป็นนักเทคนิคการแพทย์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here