สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศ 3 รายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

0
738

ตามที่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ดำเนินโครงการ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาชีพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศในระดับต่าง ๆ โดยจัดให้มีรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ด้านบริหาร และ ด้านบริการ จำนวนรวม 3 รางวัล นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้พิจารณาและมีมติคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ได้แก่ ศ.ดร.ทนพ.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร ได้แก่ รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการ ได้แก่ ทนพญ.ผุสดี ลือนีย์ นักเทคนิคการแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) ภาคพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสมาคมฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในโอกาสต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here