สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ แท็คทีม รพศ./รพท.ดันตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ”ทุก รพ.

0
833

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้ครบใน รพศ./รพท. ซึ่งมีภาระงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพิจารณาและให้ดำเนินการ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนชมรมเทคนิคการแพทย์ รพศ./รพท. ผู้แทนกลุ่มงานบริหารบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน ก.พ.และ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วและให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 นี้

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์” ว่า ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งเหมือนที่ผ่านมาอีก แต่ยังมีปัญหาเรื่องความก้าวหน้า เพราะนักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการใน รพศ./รพท.จำนวนมาก ยังขาดโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งๆ ที่มีกรอบอัตรากำลังอยู่แล้ว ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเรื่องนี้ทางชมรมเทคนิคการแพทย์ รพศ./รพท.ได้ต่อสู้เรียกร้องมานาน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร  สมาคมฯ จึงได้ประสานขอให้ผู้แทนชมรมฯ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นำเรียนข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารโดยตรง ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารได้รับทราบประเด็นปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางชมรมฯได้รับการตอบรับและความกรุณาจากผู้บริหารเป็นอย่างดี

ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวต่อว่า สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ก็มีโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้เช่นกัน เนื่องจากสายงานเทคนิคการแพทย์ เป็นสายงานวิชาการ สามารถที่จะทำผลงานวิชาการเพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ทั้งด้านการพัฒนางานเชิงรุก ด้านการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน และการวางระบบการควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยในหน่วยบริการ และ เครือข่าย เช่น รพสต.

ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สมาคมฯ พยายามที่จะสร้างบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เห็นในเชิงประจักษ์มากขึ้น ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรับมือกับโรคระบาดที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในขณะนี้ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ได้ทำงานอย่างหนักและเหน็ดเหนื่อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ในการต่อสู้กับการระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดนักเทคนิคการแพทย์อาสา ( MT Heroes) ไปร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยง และดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่  ช่วยให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลงานในเชิงประจักษ์ของนักเทคนิคการแพทย์เหล่านี้ จึงเป็นการแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพที่เด่นชัด สมควรได้รับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here