สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ออกแนวปฏิบัติใหม่ ( New Normal ) การให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หลังการระบาดของโรค COVID-19

0
673

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวกับ “เมดเทคทูเดย์” เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงเรื่องการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หลังการระบาดโรด COVID-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ จึงต้องปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวต่อว่า เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สมาคมฯ จึงได้ออกแนวปฏิบัติใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลังการระบาดของโรค COVID-19  (New Normal Practice GUIDELINE For Medical Laboratory After CoVID-19 Outbreak )  เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน นำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ โดยเน้นเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ 1) ความปลอดภัย โดยใช้หลักการของการรักษาความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (2P Safety)  2) การลดความแออัดของผู้รับบริการ และ 3) การเข้าถึงบริการของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ดร.ทนพญ.สลักจิต กล่าวอีกว่า ในการจัดระบบการให้บริการตามแนวปฏิบัติใหม่ จะจำแนกประเภทผู้รับบริการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่สามารถดูแลตนเองได้ดีและมีอัตราการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ปีละประมาณ 2 ครั้ง  (2) กลุ่มที่ต้องการปรึกษาแพทย์ และมีปัญหาสุขภาพไม่ซับข้อน  และ (3) กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งต้องจัดให้มีระบบคิวออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการรอนาน ทั้งนี้ แนวปฏิบัติใหม่ของห้องปฏิบัติการดังกล่าว จะครอบคลุม 3 กระบวนการสำคัญทางห้องปฏิบัติการคือ กระบวนการก่อนการตรวจวิเคราะห์ กระบวนการระหว่างการตรวจวิเคราะห์ และกระบวนการหลังการวิเคราะห์ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันไป โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเป็นเป้าหมายสำคัญ

ดร.ทนพญ.สลักจิต ยังกล่าวด้วยว่า นับจากนี้ไปการให้บริการทางห้องปฏิบัติการจะต้องปรับรูปแบบการให้บริการเป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยกลวิธีด้านมวลชนสัมพันธ์ที่ดี การก้าวทันเทคโนโลยี และการบูรณาการในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมแบบสหวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์

ดูรายละเอียด แนวปฏิบัติใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลังการระบาดของโรค COVID-19  (New Normal Practice GUIDELINE For Medical Laboratory After CoVID-19 Outbreak ) ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ArECnzqiPK-ciajmPXmb95VyCRxumdJv/view

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here