“สลักจิต-พิทักษ์” ลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ

0
496

คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2564-2567 ออกประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ความว่า อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แล้วนั้น ได้มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย ส่งเอกสารการสมัครประกอบด้วยใบสมัคร เอกสารแสดงประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันตามวิธีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กำหนด หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วนและได้หมายเลขตามลำดับ ดังนี้

  1. หมายเลข 1 ดร.ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
  2. หมายเลข 2 รศ.ดร.ทนพ. พิทักษ์ สันตนิรันดร์

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ กำหนดใช้วิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564  และขอให้สมาชิกสมาคมทุกคนตรวจสอบข้อมูลของตนเองเพื่อความถูกต้องในการดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง (รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์สมาคมฯ) พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องสำเร็จการศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้รับอนุปริญญาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทยบัณฑิต หรือเทียบเท่า และต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดโอกาสให้สมาชิก สามารถทักท้วงให้คณะกรรมการฯ ปรับปรุงข้อมูล ประกาศเพิ่มหรือถอนชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งได้ก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2564

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here