1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
427

เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กำหนดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มกราคม 2564 ทาง On line ที่ E-mail : amtt2506@gmail.com และส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามมาทางไปรษณีย์ที่สมาคมฯ โดยผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯประเภทสามัญตลอด

ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และการยื่นเอกสารสมัครที่ครบถ้วนแล้วตามลำดับ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.amtt.org

(ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here