สภาเทคนิคการแพทย์ แจงเหตุผลเก็บค่าธรรมเนียม CMTE

1
1611

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกคำชี้แจงผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ไปยังสมาชิกสภาฯ ชี้แจงกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) ภายหลังมีผู้ตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดีย ประเด็นการทำข้อสอบออนไลน์ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท จากเดิมที่เปิดให้ทำข้อสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากในทำนองไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ โดยชี้แจงว่าการทำบทความ ข้อสอบ รวมไปถึงการตรวจสอบคะแนนในแต่ละกิจกรรมที่สมาชิกยื่นขอคะแนนรายบุคคลมีค่าใช้จ่าย และถูกยกเว้นมาเมื่อครั้งที่เริ่มระบบ CMTE ในขณะนี้สภาฯ มีความจำเป็นต้องขอรบกวนท่านสมาชิกจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม เพื่อให้งานในด้านนี้ดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ สำหรับค่าธรรมเนียมประเภทรายบุคคล ท่านสมาชิกจ่ายเงินเพียง ๕๐๐ บาท แต่สามารถขึ้นทะเบียน หรือขอรับคะแนน CMTE จากกิจกรรมส่วนบุคคลไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นเวลา ๕ ปี

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ชุดปัจจุบัน ได้เสนอเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเนื่องให้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณา และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง โดยออกประกาศที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดค่าธรรมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และหรือการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดย (๑) การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันหลัก ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท สถาบันสมทบ ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท (๒)การรับรองหลักสูตร ฟื้นฟูวิชาการ/อบรมระยะสั้นครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครั้งละ ๕๐๐ บาท (๓) การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งละ ๕๐๐ บาท การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งละ ๕๐๐ บาท การอภิปรายหมู่ ครั้งละ ๕๐๐ บาท การบรรยายพิเศษ ครั้งละ ๕๐๐ บาท และการรับรองกิจกรรมรายบุคคล (๕ ปี) ๕๐๐ บาท (ดูรายละเอียดประกาศได้ ที่นี่ )

ประกาศดังกล่าว มีผลทำให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมส่วนบุคคลหรือการทำแบบทดสอบออนไลน์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาทต่อรอบใบอนุญาต (๕ ปี) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมส่วนบุคคลหรือการเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๙ สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้เผยแพร่บทความของประธานอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ ถึงเหตุผลการเก็บค่าธรรมเนียม CMTE ประเภทต่างๆ  ว่า บทบาทของสภาเทคนิคการแพทย์มีมากมาย หากมีการดำเนินการให้ครบถ้วนอย่างเต็มที่จะต้องใช้กำลังคน และกำลังทรัพย์มหาศาล แต่สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ จึงไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการและดำเนินการเหมือนกับกระทรวง กรม กองต่างๆ จะมีก็เพียงเงินอุดหนุน จากงบประมาณ ซึ่งจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ และโอกาสที่จะให้ก็แทบไม่มี ดังนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสภาวิชาชีพอื่น จึงต้องหาเงินมาใช้ในการดำเนินงานเอง ซึ่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙ กำหนดว่า สภาเทคนิคการแพทย์อาจมีรายได้จาก (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  (๒) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามพรบ.นี้ ( ๓) ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๗  (๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้ให้แก่สภาเทคนิคการแพทย์ และ (๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม สี่ข้อข้างต้น

“ในทางปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่าเงินอุดหนุนจากงบประมาณไม่มี ถ้าจะมีก็คงน้อย ในระยะปีแรกๆของการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงินจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ฯ มาช่วยตามข้อ ๔) นับล้านบาท และมีเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดสอบขึ้นทะเบียนฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ใน พรบ.ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ และในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ ให้สภาเทคนิคการแพทย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ (1) การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งละ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท (๒) การรับรองหลักสูตร ครั้งละ ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท (๓) การรับรองกิจกรรม ครั้งละ ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท

แต่ในการดำเนินงานทางด้าน CMTE ตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการกำหนดค่าธรรมเนียมกิจกรรมไว้เพียงกิจกรรมประเภทที่ ๑ (กิจกรรมชนิดที่ ๑-๗) เท่านั้น โดยยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในกิจกรรมอื่น โดยกิจกรรมชนิดที่ ๑ การประชุมวิชาการประจำปี (มีรายงานผลงานวิจัยร่วมด้วย) ครั้งละ ๒๐๐๐ บาท ชนิดที่ ๒ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้นครั้งละ ๑๐๐๐ บาท ชนิดที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ชนิดที่ ๔ การสัมมนาทางวิชาการ ชนิดที่ ๕ การอภิปรายหมู่ ชนิดที่ ๖ การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และชนิดที่ ๗ การบรรยายพิเศษ อย่างละ ๕๐๐ บาทต่อครั้ง จะเห็นว่าอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ยังอยู่ในระดับต่ำของอัตราที่กำหนดในข้อบังคับ เช่นการอบรม สัมมนาทั่วไป เก็บเพียงขั้นต่ำ ๕๐๐ บาท ทั้งที่สามารถเก็บได้ ๕๐๐-๕๐๐๐ บาท และสภาเทคนิคการแพทย์ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรมจากสมาชิกเลย ซึ่งทราบว่าบางวิชาชีพ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมากกว่าสภาเทคนิคการแพทย์หลายเท่า การพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ส่วนหนึ่ง จึงมีข้อจำกัดตามรายได้ที่มี” บทความระบุ

(อ่านบทความต้นฉบับได้ ที่นี่ )

 

 

1 COMMENT

  1. ควรชี้แจงรายรับ รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละปี และควรทำการขอขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อมกันทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้องทะยอยขึ้นเป็นแต่ละรายการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here