e-Vote รัดกุม-โปร่งใส-เป็นธรรม ปธ.อกกต.ให้คำมั่น

0
368

เช้าวันนี้ (๒๒ ม.ค.) สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่บทสัมภาษณ์ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (อกกต.) ในการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ที่กำลังจะปิดรับสมัครลงในวันที่ ๒๔ ม.ค. ที่จะถึงนี้ ประเด็นการนำระบบการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Vote) มาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกข้อบังคับให้สามารถกระทำได้ ตามที่ข่าวที่ “เมดเทคทูเดย์”เสนอไปแล้ว

โดย รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

“ส่วนตัวผมรู้สึกหายเหนื่อยและดีใจว่าได้ทำสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้ว ในการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Vote) เพื่อยกระดับของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และต้องการทำให้สมาชิกมีโอกาสร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มากขึ้นเพื่อจะได้กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้จากการเลือกตั้งมีความภาคภูมิใจว่าได้มาจากเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาฯ” ประธาน อกกต.กล่าวในตอนหนึ่ง

ประธาน อกกต.กล่าวต่อไปว่า e-Vote เป็นสิ่งใหม่สำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต้องทำด้วยความรัดกุม โปร่งใส และเป็นธรรม การออกข้อบังคับสภาฯ จึงทำด้วยความรอบคอบ แข่งกับเวลาเพื่อให้ทันกับกรอบเวลาในการเลือกตั้ง ทั้งยังต้องคอยชี้แจงกับสมาชิกอีกด้วย

ต่อข้อคำถามเรื่องมีสื่อนอกได้ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับของสภาฯดังกล่าวก่อนสภาเทคนิคการแพทย์จะเผยแพร่นั้น ประธาน อกกต. กล่าวว่าการที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อบังคับของสภาฯ ฉบับนี้ที่ทราบด้วยวิธีการใดก็ตาม ก่อนที่ประชาสัมพันธ์ของสภาฯจะดำเนินการ ถือว่าเขาช่วยประชาสัมพันธ์ สภาฯ ก็ประชาสัมพันธ์ไปตามปกติ ถือว่ายังเป็นข่าวสดอยู่และขอให้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของสภาฯ ต่อไป

ประธาน อกกต.กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “ขอบคุณประชาสัมพันธ์สภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ ที่ช่วยกันดำเนินการเรื่องนี้ และจะมีข้อมูลเรื่องการทำ e-Vote ให้ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสภาฯ ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

อนึ่ง ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ได้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๐/๒ แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๑๐/๑ การดำเนินการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งและการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ คณะอนุกรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งและการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ข้อ ๑๐/๒ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งตามวิธีอิเล็กทรอนิกส์และให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งที่สมาชิกส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ที่ซ้ำช้อนกับการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เป็นบัตรเสีย”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here