สภาเทคนิคการแพทย์ ออกข้อบังคับ เปิดช่อง e-Vote เลือกตั้งกรรมการสภาฯ

0
129

การเลือกตั้ง การลงคะแนน และตรวจนับ คณะอนุกรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทั้งนี้ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ เล่ม ๑๓ ตอนพิเศษ ๑๔ ง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ความว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาเทคนิคการแพทย์ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๐/๒ แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๑๐/๑ การดำเนินการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งและการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ คณะอนุกรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งและการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ข้อ ๑๐/๒ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งตามวิธีอิเล็กทรอนิกส์และให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งที่สมาชิกส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ที่ซ้ำช้อนกับการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เป็นบัตรเสีย”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงนาม รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here