นายกสภาเทคนิคการแพทย์ชี้ ปี 63 ท้าทายความสามารถ ทนพ.ในการตอบสนองนโยบาย สธ.

0
465

การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ และการลดความแออัดในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องหลักที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องสนองตอบ

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.62 สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่สารอวยพรของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  ระบุว่าปี 2563 เป็นปีที่มีความหมายกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในหลายประการตั้งแต่การประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0  ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) และการประกาศ แผนปฏิบัติการบูรณาการ  Genomics Thailand  รวมทั้ง การแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข ที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะต้องปรับตัวให้ทัน ตลอดจนการตอบสนองนโยบายระดับชาติในด้านต่างๆ

รศ.ยุพา ระบุต่อว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ประกาศนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยเน้นการดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง และได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทั้งนี้จะมีการนำระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนด้วย  ซึ่งจะมีการผลักดันนโยบายนี้อย่างจริงจังในปี 2563  จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการตอบสนองนโยบายนี้

รศ.ยุพา ระบุอีกว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้ตอบสนองนโยบายด้านการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในการควบคุมป้องกันวัณโรค ​ด้วยการทำหน้าที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ​ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษานำร่องการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ​รายใหม่  ซึ่งทำได้ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน ส่งผลให้สามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา​ได้อย่างรวดเร็ว ลดการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ ในด้านการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เทคนิคการแพทย์ก็ได้ร่วมในการตรวจหาเชื้อดื้อยาในผู้ป่วย เพื่อจัดการเชื้อดื้อยาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ที่สำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ​ โดยเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าสู่ รพ.สต.ติดดาว เป็นผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น

“สำหรับการตอบสนองนโยบายการลดความแออัด​ ลดการรอคอย​ และการเข้าถึงได้สะดวก​ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น สภาเทคนิคการแพทย์กำลังเร่งหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการตอบสนองนโยบายนี้ โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสม ที่จะเอื้ออำนวยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้ง่าย สะดวก เพื่อลดความแออัด​ ลดการรอคอยรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐได้” รศ.ยุพา ระบุ และว่า เพื่อรองรับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเรื่องที่เกี่ยวกับ Genomics Thailand 4.0 และการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) สภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยํา เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าว เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย รวมทั้ง การส่งเสริม และป้องกันการเป็นโรค หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร ซึ่งจะดำเนินการในปี 2563 นี้เช่นกัน

นอกจากนี้ รศ.ยุพา ยังระบุด้วยว่า ในปี 2563 ช่วงเดือน มกราคม -มีนาคม  จะมีการรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ เข้ามาทำหน้าที่แทนชุดเดิม ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนเมษายนอีกด้วย จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องตระหนักและพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการสภาวิชาชีพ

ในตอนท้าย รศ.ยุพา ได้กล่าวอวยพรว่า ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 ในนามของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2560-2563 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนอานิสงส์ที่ได้สร้างสม อำนวยพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีพลังความคิด พลังปัญญา จิตใจ และความสามารถที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนวิชาชีพให้ก้าวพ้นปัญหาอุปสรรค และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา  นั่นก็คือการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของชาติ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here