Sunday, 20 September, 2020

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

กระแสทรรศน์

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

เทคนิคการแพทย์เจ๋ง ผลิตเครื่องมือตรวจเชื้อราผิวหนังใช้เอง ราคาถูกกว่านำเข้าจาก ตปท. 4 เท่า

0
เทคนิคการแพทย์จังหวัดตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่อง Black light blue ใช้วินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (Erythrasma) ใช้งบแค่ 5,000 บาท ประสิทธิภาพทัดเทียมเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคา 20,000 บาท  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทนพญ.บัวเพชร ศรีเพชร นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้...

SPECIAL REPORT

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

เทคนิคการแพทย์เจ๋ง ผลิตเครื่องมือตรวจเชื้อราผิวหนังใช้เอง ราคาถูกกว่านำเข้าจาก ตปท. 4 เท่า

0
เทคนิคการแพทย์จังหวัดตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่อง Black light blue ใช้วินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (Erythrasma) ใช้งบแค่ 5,000 บาท ประสิทธิภาพทัดเทียมเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคา 20,000 บาท  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทนพญ.บัวเพชร ศรีเพชร นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้...

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

0
เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

เรื่องเล่า CMTE

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

ส่องกล้อง ส่องเรื่อง

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

0
เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

หมอแล็บแพนด้าหามาเล่า

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

0
เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

TODAY UPDATE !!

Editor Talk

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

น้องมายด์หลานยายเมี้ยน

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

0
เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

กาลครั้งหนึ่ง

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

คมคำ คมความคิด

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Medtechtoday/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1446155598993254/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Public-Relations-Association-of-Medical-Technology-of-Thailand-121179724629272/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

สาระน่ารู้ทางเทคนิคการแพทย์

ตรวจสกัดโรคเท้าช้างชายแดน ภารกิจเทคนิคการแพทย์ รพช.เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

0
โรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis) เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) และอีกร้อยละ 10 เกิดจาก Brugia malayi (B.malaya) และ Brugia timori (B.timori) ส่วนที่พบในประเทศไทยมี 2...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกคน จะต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้คน  และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย ในฐานะที่เทคนิคการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์  ควรจะต้องน้อมนำเอาพระราโชวาทของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ...

บทความฟื้นฟูวิชาการ

เล่าขานตำนานเมดเทค

วิทยาการ/นวัตกรรม

Health

วิดีโอ

Most popular

[/tdc_zone]