Wednesday, 19 January, 2022

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

กระแสทรรศน์

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

“สลักจิต-พิทักษ์” ลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ

0
คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2564-2567 ออกประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ความว่า อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แล้วนั้น ได้มีผู้สมัครจำนวน...

SPECIAL REPORT

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

“สลักจิต-พิทักษ์” ลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ

0
คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2564-2567 ออกประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ความว่า อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แล้วนั้น ได้มีผู้สมัครจำนวน...

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

เรื่องเล่า CMTE

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

ส่องกล้อง ส่องเรื่อง

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

หมอแล็บแพนด้าหามาเล่า

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

TODAY UPDATE !!

Editor Talk

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

น้องมายด์หลานยายเมี้ยน

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

กาลครั้งหนึ่ง

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

คมคำ คมความคิด

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Medtechtoday/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1446155598993254/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Public-Relations-Association-of-Medical-Technology-of-Thailand-121179724629272/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

สาระน่ารู้ทางเทคนิคการแพทย์

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab...

บทความฟื้นฟูวิชาการ

เล่าขานตำนานเมดเทค

วิทยาการ/นวัตกรรม

Health

วิดีโอ

Most popular

[/tdc_zone]