นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8

0
560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐาห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) ที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้น ณ อิมแพ็ก ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน ศกนี้ และมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาล สำนัก สถาบัน หน่วยงาน ต่างๆ จำนวน 244 แห่ง มอบประกาศเกียรคิคุณ ” QualityMT 2019″ แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 4 ราย และมอบรางวัล Best Practice Award 13 รางวัล

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้จัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ มาแล้ว 7 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ได้รับผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2562 สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดประชุมมหกรรมคุณภาหมครฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ(Thailand LA forum 2019) ครั้งที่ 8 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน” (Infinite Lab Quality)

การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับความรู้และความเข้าใจ ในระบบบริหารคุณภาพควบคู่กับความมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ  มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี วิชาการและนวตกรรมใหม่ๆ เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโขชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ และหน่วยงานของตน เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

คลิกดูประมวลภาพงาน LA Forum 2019 ได้ ที่นี่่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here