นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ย้ำ ทนพ. ต้องปรับตัวรับ “จีโนมิกส์”

0
546

รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงบทบาทสภาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562(Thailand LA Forum 2019)  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี ว่าสภาเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาชีพ การกำหนดมาตรฐานประกอบวิชาชีพ และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามนโยบายระดับประเทศ

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของวิชาการและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว Technology disruption ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ที่มีจำนวน ๑๑ คณะ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ Genomics Thailand ได้ขับเคลื่อนเข้าสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ ด้วย Genomics Medicine ดูแลสุขภาพประชาชนแบบจำเพาะเจาะจง หรือ Precision Medicine ในขณะเดียวกัน ได้มีการประกาศ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในลักษณะองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ในชุมชน จนถึระดับทุติยภูมิ

“บริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะประกอบไปด้วย การดูแลสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพในชุมชน การให้บริการในห้องปฏิบัติการ และ Excellence laboratory ด้าน Genomics ที่มุ่งการดูแลแบบจำเพาะปัจเจกบุคคล หรือ Precision Medicine โดยมีเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นายกสภาเทคนิคการแพทย์กล่าว

โอกาสนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวชื่นชมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือสำหรับรับรองคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน และได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ผู้ได้รับรางวัล MT Best Practice Award 2019 และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ในปี 2562

ขอบคุณ : ภาพประกอบจากสภาเทคนิคการแพทย์

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here