แย้มรายชื่อ 7 ปธ.อกก. สภาเทคนิคการแพทย์

0
678

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ (วาระ พ.ศ.2563-2566) ผ่านระบบอิเลคโทรนิคส์ด้วย App Zoom เมื่อวานนี้ (8 เม.ย.) โดยมี ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม นอกจากจะมีการเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีรายงานว่า ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนใหม่ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เป็นอุปนายกคนที่ 1 ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ เป็นอุปนายกคนที่ 2 ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ เป็นเลขาธิการ ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง เป็นรองเลขาธิการ ทนพญ.ทัศนีย์ สกุลดำรงพานิช เป็นเหรัญญิก และ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ เป็นประชาสัมพันธ์ แล้ว ยังมีการพิจารณารายชื่อประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย

รายงานข่าวระบุว่า รายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทนพญ.วรรฺณิกา มโนรมณ์, ด้านกฎหมาย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์, ด้านการประกอบวิชาชีพ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล, ด้านการศึกษาต่อเนื่องฯ ทนพญ.ทัศนีย์ สกุลดำรงพานิช, ด้านวิชาการ รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์, ด้านการจัดสอบความรู้และขึ้นทะเบียน รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ และด้านประชาสัมพันธ์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์  อย่างไรก็ตาม รายชื่อทั้งหมดยังต้องมีการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะอนุกรรมการทั้ง 7 ด้านดังกล่าว จะต้องเสนอรายชื่อบุคคลเป็นอนุกรรมการ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

อนึ่ง กรณีที่ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ สละสิทธิ์การเป็นกรรมการสภาฯ ชุดใหม่นั้น เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง  และต้องเลื่อนผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งลำดับถัดไปมาแทนที่ตามมาตรา 22 ซึ่งผู้ที่มีคะแนนลำดับถัดไป 2 ลำดับแรก คือ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด จากทีม SIB-MT และ ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ จากทีม Change Agent for MT ตามลำดับ

(ขอบคุณภาพประกอบข่าว จาก FB ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ส่วนเนื้อข่าวมาจาก”แหล่งข่าว”)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here