“สมชัย เจิดเสริมอนันต์” นายกสภาเทคนิคการแพทย์คนใหม่

0
1921

ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เช้าวันนี้ (8 เม.ย.) มีการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ (วาระ พ.ศ.2563-2566) เป็นครั้งแรก เพื่อเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ที่ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (4) เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่สอง ตำแหน่งละหนึ่งคน และให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์เลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ตำแหน่งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งอื่นได้ตามความจำเป็น  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มีรายงานข่าวว่า ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนใหม่ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เป็นอุปนายกคนที่ 1 ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ เป็นอุปนายกคนที่ 2 ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ เป็นเลขาธิการ ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง เป็นรองเลขาธิการ ทนพญ.ทัศนีย์ สกุลดำรงพานิช เป็นเหรัญญิก และ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ เป็นประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม รายชื่อดังกล่าวยังเป็นเพียงรายงานข่าวเท่านั้น ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

มีรายงานข่าวด้วยว่า ในการประชุมดังกล่าว รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเพียงคนเดียวจากทีมรวมพลังปฏิรูป ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด โดยมีรายงานข่าวว่า รศ.ยุพา ได้ส่งหนังสือขอสละสิทธิ์ การเป็นกรรมการสภาฯชุดใหม่ ต่อประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here