สภาเทคนิคการแพทย์จัดสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 4 ภาค เริ่มที่นราธิวาส

0
121

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ  4 ภาค ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะปัญหาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศกับกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี ของบคุลากรสายงานเทคนิคการแพทย์  และขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์สู่เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว ในปี 2562 นี้ จะจัดจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคใต้ วันที่  11 – 13  กันยายน 2562 ที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก วันที่  24 – 25 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดนครปฐม และครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 30 ตค. – 1 พย. 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด ส่วนค่าเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ โดยออกไปพบปะกับบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสี่ภูมิภาคของประเทศไทย  โดยได้ดำเนินการครั้งแรก ในปี 2561 และในปี 2562 นี้ เป็นปีที่ 2 เพื่อชี้แจงการดำเนินการต่าง ๆ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ  และเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้า ตลอดจนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ข้อจำกัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดการขยายผลและเป็นการสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความร่วมมือ ให้เข้มแข็ง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในวิชาชีพให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีความพร้อมที่จะนำไปสู่ Genomics Thailand ในการส่งเสริม ป้องกัน และ รักษา ที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามนโยบายสุขภาพของชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และบุคคลากร มีความสุข พร้อมด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังยืนต่อไป

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here