สาระจากการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

0
171

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเครือข่ายเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4  เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบและผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดีเด่นประจำปี 2562

ในการประชุมดังกล่าวมีการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในการให้บริการ Precision Medicine”   โดย รศ.ทนพญ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ  นายกสภาเทคนิคการแพทย์,  ดร.ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ    และ ดร.ทนพญ.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  โดยมี ทนพญ.วริศรา ศรีตะปัญญะ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลนครนายก เป็นผู้ดำเนินรายการ

เรื่อง Precision Medicine กำลังเป็นประเด็นวิชาการที่น่าสนใจสำหรับทุกวิชาชีพทางการ เพราะเป็นการนำความรู้ และเทคโนโลยีด้าน Genomic  มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์  วินิจฉัย  ป้องกัน และรักษาโรค    ซึ่งรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้เปิดให้บริการกับผู้ป่วยในปัจจุบันได้แก่ การคัดกรองยีน HLA-B* 1502 ต่อการแพ้ยาในกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome (SL) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) จากยา carbamazepine เป็นต้น 

ผู้ร่วมเสวนา ได้กล่าวถึงความสำคัญของ Precision Medicine ความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการเตรียมความพร้อมของเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการทางด้านนี้ ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้าน Genomic medicine ระดับอาเซียนภายใน 5 ปี  ประชาชนไทยจะสามารถเข้าถึงบริการด้าน Genomic medicine อย่างมีคุณภาพ  โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานประสานงานการบูรณการ    การจัดทำหลักสูตร Genomic Thailand เข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรี  และการอบรมระยะสั้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรอบรมระยะสั้น 16 หน่วยกิต   โดยความร่วมมือของสภาเทคนิคการแพทย์, สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ และสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตจะมีนักเทคนิคการแพทย์ให้บริการตรวจทางพันธุศาสตร์แบบครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น  Update HIV testing โดย ผศ.ทนพ.ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการทดสอบ ชุดทดสอบที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทย การเลือกใช้น้ำยาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล การแก้ปัญหาต่างๆ ด้านผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะถูกฟ้องร้อง ขณะที่ หัวข้อ Update laboratory Diagnosis for Syphilis โดย ผศ.ทนพญ.รัตนา ลาวัง   ก็ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะนำมาเป็นแนวทางในการตรวจวินิจฉัย เลือกรายการทดสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแปลผลการตรวจซิฟิลิสสำหรับการตรวจการติดเชื้อเป็นรายบุคคล

ส่วน Update TB testing and diagnostic  โดย รศ.ดร.ทนพญ.อังคณา ฉายประเสริฐ  ก็ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย Latent TB และ Active TB ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก และเป็นนโยบายของประเทศไทย

การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบงานให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข” โดย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุม ซึ่งผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็นทิศทางแผน 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายชมรมเทคนิคการแพทย์  เช่น ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 166 รายการ (อยู่ในระหว่างรอประกาศ) ตัวอย่าง TOR และสัญญาเช่าเครื่อง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์  และความก้าวหน้าในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เช่น การจัดทำเกณฑ์และแผนการกำหนดตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษวิจัยและพัฒนา  (แผน 2563–2565)

ในงานดังกล่าว ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ที่ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ด้วย

ทนพญ.วริศรา ศรีตะปัญญะ รายงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here