ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กสธ. ระดมสมอง New normal ด้านแล็บ 27-28 สค.นี้

0
677

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะทำงานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ (แล็บ)  เพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกจังหวัดมีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อ Covid-19  รองรับการเปิดเมืองระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งอาจมีการระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการควบคุมโรคจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถ้าห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19  โดยวิธี Real-time RT PCR ได้ทุกจังหวัด ปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มากกว่า  40 แห่งสามารถตรวจหาเชื้อ Covid-19 ได้แล้ว  ซึ่งทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมาจนกว่าจะครบทุกจังหวัด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจวิเคราะห์ ที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรายงานผลการตรวจได้ นอกจากนั้น การให้บริการของห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์หลังสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 จึงได้จัดประชุมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบาย รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  และระดมสมองในการจัดทำแนวปฏิบัติในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จัดทำ New Normal ของการให้บริการของห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องเชื้อไวรัส Covid-19

การประชุมดังกล่าว มีการเสวนาและบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายรายการ อาทิ เสวนาพิเศษ เรื่อง New normal in medical laboratory, Update Laboratory diagnosis for Covid 19, Pitfall in PCR for Covid 19,  MT  กับ Social media, ห้องปฏิบัติการจะดำเนินการอย่างไรกับการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา, Data to insight สำรวจความหมายและสร้างคุณค่าจากข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบและผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดีเด่นประจำปี 2563 ด้วย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยใช้ใบสมัครลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึง 23  สิงหาคม 2563 ที่   https://forms.gle/enYyfTAV6n53FBRt7 อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หมดเขตรับลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here