คร.ตั้งเทคนิคการแพทย์ “ประยุทธ แก้วมะลัง” เป็นที่ปรึกษาสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

0
1123

ตามแผนแม่บทด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนที่ตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงโยบาย “ประเทศไทย ๔.0”  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานเชิงระบบในพื้นที่เขตเมือง  พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการไท้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพย์ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (Public Heath Laboratory) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (Public Heatth Laboratory) ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เป็นไปตามระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กรมคบคุมโรค (คร.) ได้แต่งตั้ง ทนพ.ประยุทธ แก้วมะลัง เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนามาตฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สปคม. โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ด้านการวางระบบห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพภายใน และการพัฒนาระบบเพื่อการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของ สปคม. ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อนึ่ง การแต่งตั้ง ทนพ.ประยุทธ แก้วมะลัง เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนามาตฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สปคม.ดังกล่าว อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค กำลังควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here