ทนพ.ตาพระยา ใช้ PDCA ช่วย รพ.สต.ผ่านมาตรฐานแล็บ

0
1238

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่ิอวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของการเตรียมความพร้อมต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ของ ทนพ. กรณมณีธนา  ปุณณศิริมั่งมี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา  โรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น  ประเภทวาจา (Oral Presentation) สาขาการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ

ทนพ. กรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพบมี รพ.สต. ไม่ผ่านมาตรฐานระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงได้นำแนวความคิดวงจรคุณภาพ Deming (PDCA) โดย PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) มาปรับใช้กับการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ รพ.สต. ซึ่งพบว่าหลังการนำ PDCA มาใช้ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ รพ.สต.ดีขึ้น และทุกแห่งผ่านมาตรฐาน

ทนพ. กรณมณีธนา เปิดเผยอีกว่า ตนได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ตามแนวความคิดวงจรคุณภาพ Deming (PDCA) และวัดผลการวิจัย แบบ 1 กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (One group pre-posttest design) กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นเตรียมการศึกษาบริบทและสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2)ขั้นปฏิบัติการ นำระบบระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาใช้ในการดำเนินงาน 3)ขั้นสังเกตการณ์ เป็นการติดตาม และประเมินผลโดยการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์ และ 4)การสะท้อนกลับ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา และผลการประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หลังการพัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา และทุกแห่งผ่านมาตรฐาน  ดังนั้น รูปแบบการเตรียมความพร้อมนี้ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานอื่นต่อไป

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here