สภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง สร้างนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญการแพทย์แม่นยํา(Precision Medicine)

0
573

วานนี้ (23 ธ.ค.62) สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยํา ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจีโนมิกส์ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การแพทย์แม่นยํา (Precision Medicine) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย วิจัย เฉพาะทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย์แม่นยํา เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  สามารถจัดตั้งและบริหารศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย์แม่นยํา เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  และให้คําแนะนํา ปรึกษาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย์แม่นยํา เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง และการเข้ารับการบริการจากหน่วยงานการแพทย์แม่นยํา ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อพัฒนางานประจําสู่การวิจัย ตลอดจนมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยํา เพื่อสนองตอบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนานักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์แม่นยํา (Precision Medicine) จะส่งผลให้การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย และป้องกันการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร ลดค่าใช้จ่ายในการ รักษาที่ไม่แม่นยํา นอกจากนี้ยังทําให้มีศูนย์บริการและมีเทคโนโลยีระดับสูงไว้บริการใน Medical Hub เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ อันจะส่งผลดีต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ และเพิ่ม ตําแหน่งงานทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานด้วย

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here