เทคนิคการแพทย์ รับ ๕ รางวัลผลงานวิชาการ R๒R ดีเด่น สธ.ประจำปี ๒๕๖๓

0
1060

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลผลงานวิชาการ R๒R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕๕ รางวัล ประกอบด้วยประเภทผลงานปฐมภูมิ จํานวน ๑๒ ผลงาน ประเภทผลงานทุติยภูมิ จำนวน ๙ ผลงาน ประเภทผลงานตติยภูมิ จำนวน ๗ ผลงาน ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหาร จำนวน ๕ ผลงาน ประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ จำนวน ๔ ผลงาน ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑๑ ผลงาน​ และประเภทผลงาน Meta R2R จำนวน ๗ ผลงาน รวมทั้งมอบโล่รางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นระดับกรม และเขตสุขภาพ จำนวน ๖ รางวัล ตลอดจนมอบโล่รางวัล Green & Clean Hospital จำนวน ๑๑ รางวัล

โอกาสนี้ มีนักเทคนิคการแพทย์เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการ R๒R ดีเด่น ครั้งนี้ จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วยประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ จำนวน ๓ ผลงาน ได้แก่ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของวิธี Low concentration normal saline technique ในการตรวจเชื้อไมโครฟิลาเรียในแรงงานต่างด้าว รพ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดย ทนพญ.ธามน จานทอง โรงพยาบาล ปากท่อ จังหวัดราชบุรี, เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง โดย ทนพญ.จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​ และเรื่อง การบริหารจัดการแบบ LEAN ในการบริการของห้องเจาะเลือดในการตรวจ GLUCOSE TOLERANCE TEST (OGTT) ของหญิงตั้งครรภ์ ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลปทุมธานี โดย ทนพญ. ภัทรภร รัตนวงศ์เจริญ โรงพยาบาลปทุมธานี

ประเภทผลงาน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ เรื่อง “RED GIVE” แอปพลิเคชันการบริจาคโลหิตบนมือถือ KKU BLOOD BANK MOBILE APPLICATION “RED GIVE” โดย ทนพญ.พูนทรัพย์ ศรีพารา คลังเลือดกลาง​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทผลงานตติยภูมิ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเครื่อง WOOD’S LAMP ระหว่างหลอดไฟชนิด ULTRAVIOLET LIGHT กับหลอดไฟชนิด BLACKLIGHT BLUE ในการวินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (ERYTHRASMA) โดย ทนพญ.บัวเพชร ศรีเพชร โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

อนึ่ง การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี ๒๕๖๓ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  โดยมี ฯพณฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการรวมทั้งมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จกการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการ สู่เวทีสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายในงานมีการบรรยาย/การอภิปรายทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ใขปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดการพัฒนางานบริการสุขภาพ ทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนนำเสนอถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในการรับมือโรคโควิด-๑๙ ของเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here