นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

0
449

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 24 คนเพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักคึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่การปฏิบัติงานในหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีคลินิก เป็นเวลามากกว่า 10 ปี และปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค เป็นเวลา 20 ปี ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัยระดับกรมฯ เป็น เวลา 5 ปี พร้อมทั้งดูแลเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์มาเป็นเวลาถึง 30 ปี มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท เคยดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาระดับกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ที่สำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ, การพัฒนายุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์, การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการบริหารกำลังคน รวมถึงการขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนางานสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ  ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานจัดประชุมนานาชาติเพื่อการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security  Agenda: National Laboratory System) โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานมากถึง 93 คณะ

ปัจจุบัน ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์อีกด้วย  ผลงานสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะนายกสมาคมฯ คือ การจัดทำโครงการเทคนิคการแพทย์อาสา ซึ่งเป็นภารกิจเพื่อชาติ ในการให้บริการประชาชนด้วยการออกจัดเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรค  COVID-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ ส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here