สภาเทคนิคการแพทย์ จัดสัญจรพบ ทนพ.ภาคใต้

0
200

เมื่อวานนี้ (12 กย.) ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ จัดขึ้น มีนักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพ 12 เข้าร่วมจำนวน 121 คน

การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะปัญหาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศกับกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี ของบคุลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ และขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์สู่เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค

ภายหลังพิธีเปิดการประชุมแล้ว รศ.ยุพา เอื้อวิจิตอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้บรรยายเรื่องการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 – 2563 จากนั้น ทนพญ. สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และประธานกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ กบรส. บรรยายเรื่องบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันให้บริการดูแลสุขภาพแก่ ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาพยาบาล ในยุค Genomics Thailand ส่วนในช่วงบ่ายมีการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชิพ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชิพเทคนิคการแพทย์ในพื้นที่ และสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 นายกสภาเทคนิคการแพทย์และคณะ ได้เดินทางเยี่ยมห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระแงะ และ รพ.สต.สะโล ซึ่งเป็น รพ.สต.เครือข่าย สำหรับวันนี้ (13 ก.ย.) จะไปเยี่ยมห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และ รพสต. เครือข่าย 1 แห่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here