ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ นักเทคนิคการแพทย์คนแรก ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ

0
581

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โอกาสนี้ได้มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563 แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ เป็นรางวัลที่มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2558 เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้สร้างหรือริเริ่มงานและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างแก่บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ในแต่ละปีมีเพียง 1 รางวัล โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และได้รับเกียรติเป็นองค์ปาฐกในการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาศ ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว 4 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ 2 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ และ ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ เภสัชกร 2 ท่าน คือ เภสัชกรท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ ภญ.อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ดังนั้น ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ จึงเป็นนักเทคนิคการแพทย์คนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ เกิดเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ใช้ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศ โดยได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยธาลัสซีเมียขึ้นเป็นครั้งแรกที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่ทั้งด้านการสอน วิจัย และเปิดให้บริการทางวิชาการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียได้อย่างครบวงจรทั้งในระยะก่อนและหลังคลอด ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสานและเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายหน่วยบริการในเวลาต่อมา สามารถผลิตผลงานวิจัยสำคัญ ๆ ทั้งงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลิตงานวิจัยและพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 200 เรื่อง เป็นผู้ที่ทำให้วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการดำเนินงานเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียและโรคอื่น ๆ

ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ผู้สอนนักเทคนิคการแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลจากผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่าง ๆ มากมาย ตลอดจนได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 ในสาขาเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบันยังได้ปฏิบัติงานเพื่อวิชาชีพในตำแหน่ง กรรมการบริหารด้านวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระปี พ.ศ. 2561-2564 และ เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ประเภทเลือกตั้ง วาระปี พ.ศ. 2563-2566

(ขอบคุณ : ข้อมูลข่าวจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here