เทคนิคการแพทย์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น THD เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนประเมินผลตรวจเลือดด้วยตัวเอง

1
1503

ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์” ว่า ตนและทีมงานได้นำผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น Thai Health Dee (THD) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนประเมินสุขภาพของตนเอง ทำให้ประชาชนรับรู้ เฝ้าระวังและตระหนักเรื่องสุขภาพ ที่ได้รับการตรวจเลือดและประเมินสุขภาพตัวเองก่อนที่จะเสี่ยงและป่วยต่อไป โดยเชื่อมโยงด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Health informatics) ของข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ กับ เจ้าของสุขภาพ  และชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เพื่อทำให้ระบบสุขภาพจับต้องได้

ทนพ.วสุอนันต์ กล่าวต่อว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ใช้กรอบแนวคิดการการประยุกต์ใช้ The Upstream Doctors ตามทฤษฎี Rishi Manchanda และ บูรณาการจาก ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล  : บทบาทเชิงรุกของนักเทคนิคการแพทย์ในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในศตวรรษที่ ๒๑ และ ความสมดุลในร่างกาย Homeostasis จาก ผศ.ดร.นพ. ไพโรจน์ ลีฬหกุล ;คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นการทบทวนวรรณกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมมาใช้สำหรับการป้องกันสุขภาพเชิงรุกระยะยาว (Long-term health prevention) การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกระยะยาว (Long-term health promotion) เป็นการขยายผลจากโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสถานะสุขภาพประชาชน โดยการใช้ระบบสารสนเทศทางการแพทย์กับระบบ Geographic Information System (GIS) ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อปี 2561 จนเกิดเป็นรูปแบบจำลองสถานะสุขภาพที่เรียกว่า “วรนครปัวโมเดล (WPM)”  แล้วนำมาต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรม Application Thai Health Dee.com ในปี 2562

ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น THD นี้  มีหลักคิดว่า ประชาชนสุขภาพดีจับต้องได้ถึงระดับโมเลกุลด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้กับกิจกรรมการให้บริการสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และทีมสุขภาพ โดยเวอร์ชั่นแรกจะเน้นด้านการคัดกรองสุขภาพและผลการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการป้องกันโรคระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ทีมสุขภาพเข้าถึงการบริการเชิงรุกแบบสหสาขาวิชาชีพ และถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และทั่วไป โดยสามารถ Load  แอพพลิเคชั่น THD และโปรแกรม Application Thai Health Dee.com ได้โดยเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนบันทึกข้อมูล ประชชาชนตั้งแต่บ้านเลขที รายบุคคลในครอบครัว และภาพรวมสุขภาพของชุมชน และให้เจ้าของสุขภาพเป็นผู้บันทึกผลและประเมินสุขภาพได้ด้วยตัวเอง ให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพด้วยตัวเอง และสามารถเตือน ตระหนักเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี เป็นรูปธรรม” ทนพ.วสุอนันต์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thailhealthdee.thdee&hl=th หรือโทรปรึกษาการใช้งานได้ที่ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี โทร 08-857-857-49

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here