รายงาน : สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่​ 30 ตค.-1 พย. 2562

0
550

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่​ 30 ตค.-1 พย. 2562 เพื่อศึกษาสถานการณ์การประกอบวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ข้อจำกัดหรือปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และเป็นโอกาสสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 และ Genomics Thailand เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสุข และภาคภูมิใจ

การสัญจร เริ่มต้น เวลา 13.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม โดย รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์  และ ทนพญ. รพีพร จึงมั่นคง อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ พร้อมด้วยเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย ทนพญ.นิตยา ธีระวัฒนสุข หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เดินทางไปอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด  60 เตียง ดูแลประชากร 80,000 คน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ นายแพทย์ประจักษ์ สีลาชาติและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทนพ.ชัชวาลย์ คุปติธรรมา หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน IT ได้พัฒนาโปรแกรมทีใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานห้องปฏิบัติการหลายด้านซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  จนโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ SMART LAB” ภายใต้หลักการการส่งตรวจแล็บอย่างมีเหตุผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพประชาชน/ผู้ป่วย เพื่อใช้ในโรงพยาบาลตามบทบาทที่เอื้ออำนวย  ซึ่งผลการประเมินการดำเนินการโครงการ Smart Lab ตั้งแต่ 2557 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าพอใจยิ่ง และยังลดภาระงานอีกด้วย

หลังจากนั้น ชาวคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักระย่าน้ำอ้อม ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ ดูแลประชาชน 5 หมู่บ้าน จำนวน 2,800 คน โดยมี แพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลม่วงสามสิบให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนา คุณลำดวน นันไชยอุด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการและทีมงานร่วมให้การต้อนรับ จากวิดิทัศน์ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชม เป็นที่ประจักษ์ว่ามีความร่วมมือ ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เป็นที่น่ายินดียิ่งที่รพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม ได้รับการประเมินในปี 2562 เป็น รพ.สต. 5 ดี 5 ดาว ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ใน 5 หมวด ประกอบด้วย : บริหารดี ประชาชนดีภาคีมีส่วนร่วม  บุคคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดี

วันที่ ​31 ต.ค.2562 เป็นการประชุมสภาสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ระหว่าง 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม​ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2”  มีสมาชิก ภาครัฐและเอกชน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 82 คน ภาคเช้า​ เป็นการบรรยาย​ โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์​         รศ.ทนพญ. ยุพา​ เอื้อวิจิตรอรุณ เรื่อง​ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์​ ตั้งแต่ พ.ค.2560-ส.ค.2562 และเรื่อง​การเตรียมความพร้อมของสภาเทคนิคการแพทย์​ในการให้บริการ​ Precision​ Medicine ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันให้บริการดูแลสุขภาพแก่ ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาพยาบาลในยุค Genomics Thailand โดย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภาคบ่าย​ เป็นการเสวนาร่วม ระหว่าง นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก ทนพ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการ และ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุ​กรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ร่วมกับผู้เข้าประชุม

การเสวนา ประกอบด้วย ถามตอบ ​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ ปัญหา​ การชี้แจง และเสนอแนะอย่างมีส่วนร่วม​กับสมาชิก  ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการวิจัยพัฒนานวัตกรรม  การคืนตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในสายงาน เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเทคนิคการแพทย์ การลดความแออัดและการรอคอยในโรงพยาบาลด้วยการจัดห้องแล็บนอกโรงพยาบาล และโดยคลินิกเทคนิคการแพทย์ การร่วมปฏิบัติงานกับรพ.สต.และสหวิชาชีพในชุมชน การจัดซื้อจัดจ้าง และราคาอ้างอิง การคิด FTE การคำนวณภาระงานเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา การอยู่เวรกับค่าตอบแทน แนวทางการตรวจยาเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา ระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่ สรพ.ให้ความเห็นชอบสำหรับ Hospital Accreditation เงิน พตส.สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เป็นต้น

วันที่ 1พฤศจิกายน 62 ช่วงเช้านายกสภาและคณะได้ศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี หมอครอบครัว พยาบาลเวชฏิบัติ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 1 คนให้บริการ ตรวจ HIV, POCT, เจาะเลือดส่งตรวจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ ตรวจ CBC Manual มีประชาชนไปใช้บริการค่อนข้างมาก ต่อจากนั้น ชาวคณะ ได้ศีกษาดูงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   และเข้าพบ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์ และโครงการการลดความแออัดและการรอคอย ซึ่งอาจใช้คลินิกเทคนิคการแพทย์ร่วมให้บริการแก่ผู้ประชาชน สำหรับ PCC ท่าวังหิน ได้

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้อำนวยการรพ.ม่วงสามสิบ ผอ.รพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม  บุคคลากร PCC ท่าวังหิน ตลอดจน ทนพญ.นิตยา ธีระวัฒนสุข หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 และทีมงานเครือข่าย รวมทั้ง หัวหน้าและบุคคลากร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลม่วงสามสิบที่ได้เตรียมการและดำเนินการจัดประชุม รวมทั้งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น​ อำนวยความสะดวก ให้โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จด้วยดี

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพประจำปี 2562 ได้ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 4 ภาคแล้ว กล่าวคือ ภาคใต้จังหวัดนราธิวาส ภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลางจังหวัดนครปฐม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุป โครงการสภาฯสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ จะได้นำปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา เสนอคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here