“เคารพเจตนารมณ์-ไม่ฝืนกระแส” เปิดใจ “รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ” สละสิทธิ์ กก.สภาฯ วาระที่ 6

0
1306

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 (พ.ศ. 2563-2566) ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อ 18 มีนาคม 2563 ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลายอย่าง ทั้งการนำวิธีการเลือกตั้งผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์มาใช้เป็นครั้งแรก การมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทีม  กลยุทธ์และการผลิตสื่อหาเสียงที่สร้างสีสันและความน่าสนใจได้ไม่น้อย รวมไปถึงผลการเลือกตั้ง ที่เกิดปรากฎการณ์ “แลนด์สไลด์” อย่างเหนือความคาดหมาย

เดิมมีการคาดหมายกันว่า “ทีมรวมพลังปฏิรูป” ที่มี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นหัวหน้าทีม น่าจะสามารถพาลูกทีมเข้ามาได้หลายคน  แต่สุดท้ายแล้วกลับมีเฉพาะ รศ.ยุพา เพียงคนเดียวของทีมเท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา  ซึ่งต่อมา รศ.ยุพา ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์การเป็นกรรมการสภาฯ วาระที่ 6 ต่อประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ทำให้ต้องเลื่อน ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด ที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นกรรมการสภาฯ แทน

วันนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ซึ่งกลายเป็นอดีตนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ไปโดยสมบูรณ์แล้ว เปิดใจกับ “เมดเทคทูเดย์ (MTTD)” เป็นครั้งแรก

MTTD : ทำไมถึงสละสิทธิ์ ทั้งๆ ที่สมาชิกลงคะแนนให้แล้ว ?        

รศ.ยุพา : ตอนที่ตัดสินใจลงสมัคร มีความตั้งใจว่าจะปฏิรูปวิชาชีพให้สำเร็จ หากสมาชิกให้โอกาสด้วยการเลือกทีมรวมพลังปฎิรูปเข้าไปเป็นเสียงข้างมาก  แต่เมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ก็คงยากที่จะผลักดันอะไรได้ด้วยเสียงเพียงเสียงเดียว เมื่อทีมไม่ได้รับโอกาสให้เข้าไปทำงาน เราจะไปฝืนกระแสได้อย่างไร ด้วยความเคารพต่อเจตนารมณ์และความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงคิดว่าการสละสิทธิ์น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้

ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของสมาชิกที่ลงคะแนนเสียงเลือกอาจารย์ยุพา และทีมรวมพลังปฏิรูป แม้ว่าจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่ก็ถือว่าเราทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

MTTD : สามปีในตำแหน่งนายกสภาฯ เผชิญแรงกดดันอะไรบ้าง

รศ.ยุพา : ในช่วงทำหน้าที่นายกสภาฯ ได้พยายามใช้ประสบการณ์จากการเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในอดีต 2 วาระต่อเนื่องกัน ร่วมกับการทำงานในมหาวิทยาลัยทั้งสอน วิจัย บริหาร บริการวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์จากการเป็น อนุกรรมาธิการศึกษาบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพ วุฒิสภา อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพและอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับจังหวัด อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น อนุกรรมการพัฒนาการบริการโลหิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบ ISO มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ ทั้งงานบริการ วิชาการ บริหาร การวิจัย ความก้าวหน้าและความมั่นคง เพื่อยกระดับวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานสุขภาพ  ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะประสานความสัมพันธ์ ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรวิชาชีพอื่น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงานของสภาเทคนิคการแพทย์และสมาชิกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง  การตั้งเป้าประสงค์ขององค์กรไว้สูงแบบนี้ในกรอบเวลาที่จำกัด เป็นแรงกดดันอยู่แล้ว สามปีในตำแหน่งมีหลายเรื่องที่ได้ริเริ่มและดำเนินการไว้ แต่ก็มีหลายเรื่องเช่นกันที่ไม่สามารถผลักดันให้เป็นผลสำเร็จได้  ยอมรับค่ะว่า ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพของทีมงาน เหมือนวงดนตรีที่เล่นกันคนละคีย์ อยู่กันคนละวง ต่างคนต่างเล่น จะให้ออกมาเป็นบทเพลงที่ไพเราะได้อย่างไร

MTTD : ก็เลยเป็นเหตุผลในการลงสมัครเป็นทีมเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ ?

รศ.ยุพา : ใช่ค่ะ หากจะปฏิรูป ปรับปรุง และพัฒนาวิชาชีพนี้ให้สำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความเป็นเอกภาพของทีมงาน เหมือนนักดนตรีจะต้องเล่นคีย์เดียวกัน จะต่างคนต่างเล่นไม่ได้ จึงตั้งทีมรวมพลังปฏิรูปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ อีกครั้ง ซึ่งเราคาดหวังว่าความตระหนัก ประสบการณ์และความสามารถที่หลากหลายของผู้สมัครร่วมทีม ที่มาจากทุกภาคส่วนของวิชาชีพทั้งรัฐและเอกชนของเรา จะขับเคลื่อนการปฏิรูปวิชาชีพตามที่ตั้งใจไว้ได้ หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปด้วยจำนวนเสียงข้างมากพอที่จะทำงานได้ แต่สุดท้ายเมื่อสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็ต้องยอมรับค่ะ

MTTD : สามปีในตำแหน่งนายกสภาฯ มีผลงานอะไรที่น่าภาคภูมิใจบ้าง

รศ.ยุพา : ความจริงแล้วในรอบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2560-2563 มีผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมหลายอย่าง เช่น การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี กับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรวิชาชีพอื่น การผลักดันเรื่องอัตรากำลังและค่าตอบแทนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การขจัดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการวิจัย เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับองค์กรวิชาชีพให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการกำหนดให้มีการรายงานรายรับ-รายจ่ายทุกหมวดของสภาฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง และกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน การดำเนินการของสภาเทคนิคการแพทย์ทุกด้าน โดยผู้ตรวจสอบมืออาชีพจากภายนอก เพื่อนำผลการตรวจสอบไปพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติ รวมถึงการเปิดประเด็นและจุดประกายความคิดในเรื่องบทบาทและการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพตื่นตัวในองค์ความรู้ใหม่ พร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไป เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0/Roadmap to MT 4.0 Genomics Thailand และการเตรียมความพร้อมของเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการ Precision Medicine เป็นต้น

แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจ ก็น่าจะเป็นสร้างสายสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานด้านบริหาร วิชาการและการบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขมาตลอด โดยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับความสำคัญของวิชาชีพให้ทัดเทียมวิชาชีพด้านการแพทย์อื่นๆ ด้วยการนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการสำคัญระดับชาติหลายโครงการ เป็นการขยายโอกาสงานของวิชาชีพให้มากขึ้น ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี  ทำให้บทบาทของเทคนิคการแพทย์โดดเด่นเป็นที่รู้จักในสังคมสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างสายสัมพันธ์อันดีกับสภาวิชาชีพสุขภาพ พร้อมกับหาโอกาสในการผลักดันเรื่องตำแหน่งและค่าตอบแทนไปพร้อมกันด้วย รวมถึงการยกเลิกเงื่อนไขและข้อจำกัดการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติหน่วยคะแนน CMTE รายบุคคล เพื่อรองรับและทันต่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรก ในปี 2561

MTTD : ถัดจากนี้ จะวางมือจากงานวิชาชีพหรือไม่

รศ.ยุพา : การทำงานวิชาชีพ ไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรก็ทำได้ค่ะ ที่ผ่านมาก็ทำงานด้านการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และปริญญาโทพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กพ.ให้การรับรองเป็นคุณวุฒิปริญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยมาโดยตลอดอยู่แล้ว

งานที่จะทำหลังจากนี้ ก็คงเป็นการสานต่อโครงการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วย และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ด้วยจิตวิญาณความเป็นครู รักวิชาชีพและนักเทคนิคการแพทย์  ก็ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาวิชาการ/วิชาชีพ เช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด

MTTD : อายุ 70 แล้ว ยังกระฉับกระเฉง มีพลัง ดูแลสุขภาพอย่างไร

รศ.ยุพา : พยายามปล่อยวาง ไม่เครียดกับสิ่งที่มากระทบอารมณ์ เลือกกินอาหารที่มีผลดีกับสุขภาพและเหมาะกับวัย เดินออกกำลังกาย วันละ 5-6 กม.และมีความสุขกับงานสวนเล็กๆไม้ผลและผักสวนครัว พยายามทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา เป็นเช้าที่สดใส และมีพลังค่ะ

MTTD : สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบวิชาชีพ

รศ.ยุพา : ขอเป็นกำลังใจ​ให้นักเทคนิคการแพทย์​ ปฏิบัติหน้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพอย่างเต็มใจ ด้วยความสามารถ ได้คุณภาพ​ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง​ ไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะสร้างผลงาน มีความภาคภูมิใจ​ และมีความสุขในการประกอบวิชาชีพ

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือ ในการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ในวาระ 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here