นายกสภาเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.มหิดล ประเภทบริหาร

0
562

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 จำนวน 27 ราย แบ่งเป็นประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน ประเภทบริการ ประเภทวิชาการ/วิจัย และประเภทบริหาร โดยจะมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประเภทบริหารด้วย

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาธิวิทยา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้น เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการคลังเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการคลังเลือดกลางตามลำดับ เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนางานบริการโลหิตของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่มาตรฐาน มีผลงานและชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงการบริการโลหิตทั่วประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ได้รับโล่รางวัลหลายครั้งจากสภากาชาดไทย

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำงานบริหารทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะในเกือบทุกตำแหน่ง และตำแหน่งบริหารสูงสุดคือคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้พัฒนาสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณทิตศึกษา จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 3 วาระ ระหว่างปี  2548 – 2551, วาระ 2551- 2554 และวาระปี 2560-2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสภาเทคนิคการแพทย์

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ หลายครั้งหลายวาระ อาทิ ได้รับการยกย่องจากสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็น  “ครูในดวงใจ สาขาเทคนิคการแพทย์”  2 ครั้ง ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสมคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็น “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2552” โดยได้เข้ารับรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ (พระอิสริยศในขณะนั้น) เป็นต้น

จากผลงานในการเป็นผู้บริหาร ทั้งในงานบริการ และการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมถึง สภาวิชาชีพ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด  รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ จึงได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเภทบริหาร ในครั้งนี้

อนึ่ง นอกจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ แล้ว ยังมีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ในครั้งนี้อีก 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ, รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ และ รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here